Informace k projektu – Projektová kancelář MZd

Vytvořeno: 19. 1. 2017 Poslední aktualizace: 14. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003715). Předmětem projektu je vznik a zajištění fungování centrální projektové kanceláře Ministerstva zdravotnictví (MZd) se zaměřením na koordinaci a realizaci projektů MZd v operačních programech ESIF 2014-2020, koordinaci projektů příspěvkových organizací MZd v dotačních programech ESIF a projektů naplňujících strategii Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (Zdraví 2020).

Bližší informace k projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Výstupem klíčové aktivity č. 2 „Formalizace projektového portfolia MZd a projektového portfolia přímo řízených organizací MZd, tvorba metodik“ bylo vytvoření metodik pro pracovníky MZd a postupů pro přímo řízené organizace Mzd.

Jedná se o tyto dokumenty:

 1. Metodika základních principů řízení odboru EF,
 2. Metodika posuzování projektových záměrů a správy portfolií,
 3. Metodika finančního řízení,
 4. Metodika kontroly,
 5. Metodika přípravy a realizace projektů MZd,
 6. Postup pro přímo řízené organizace MZd pro projekty financované z ESIF
 7. Postup při zajišťování služeb obecného hospodářského zájmu v resortu zdravotnictví prostřednictvím projektů,
 8. Metodika pro vyhodnocování dopadů projektů v resortu MZd,
 9. Metodický pokyn pro pracovníky Ministerstva zdravotnictví realizující projekty financované z fondů EU a jiných finančních mechanismů pro ošetření rizika střetu zájmů v rámci veřejných zakázek a dotačních řízení  
 10. Oběh účetních dokladů v rámci projektů ESIF realizovaných Ministerstvem zdravotnictví
 11. Metodika administrace dotačních programů realizovaných v rámci projektů Operačního programu Zaměstnanost
 12. Metodika administrace, financování a kontroly dotací v dotaci v rámci projektů realizovaných Ministerstvem zdravotnictví

Metodiky pro pracovníky Ministerstva zdravotnictví (tj. metodiky 1. – 5. a 7. – 12.) tvoří přílohu č. 2.

Postup pro přímo řízené organizace MZd pro projekty financované z ESIF tvoří přílohu č. 3. 

Další aktivity v rámci projektu (zejména výstupy ze školení, metodické pokyny, aktuality z oblasti evropských strukturálních a investičních fondů) jsou průběžně zveřejňovány na stránkách projektu:

https://projektovakancelar.mzcr.cz/

 

Přílohy