Informace k povinnosti žadatelů o rezidenční místa 2018 a 2019 na předložení kopie žádosti o akreditaci

Vytvořeno: 29. 10. 2019 Poslední aktualizace: 29. 10. 2019

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na možné porušení metodiky pro přidělení dotace na podporu rezidenčních míst. Metodikou byla pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo – lékařské obory pro rok 2018 a 2019 stanovena podmínka ohledně postupu při získání nové akreditace v příslušném oboru, ve kterém uskutečňují specializační vzdělávání, a tedy žádají i o dotaci. V Metodice pro jednotlivé roky 2018 a 2019 se uvádí:

Pro rok 2018

 • Do 1 měsíce od nabytí účinnosti vyhlášky vydané dle § 37 odst. (1) písm. n) zákona č. 95/2004 Sb. předloží akreditované zařízení kopii žádosti o udělení akreditace opravňující ke vzdělávání v základním kmeni. Do 6 měsíců od podání žádosti o udělení akreditace předloží akreditované zařízení kopii Rozhodnutí o udělení akreditace pro příslušný základní kmen. Do 1 měsíce od zveřejnění schválených vzdělávacích programů předloží akreditované zařízení kopii žádosti o udělení akreditace opravňující ke vzdělávání v příslušném vzdělávacím programu. Do 7 měsíců od podání žádosti o udělení akreditace předloží akreditované zařízení kopii Rozhodnutí o udělení akreditace pro příslušný vzdělávací program

  Pro rok 2019

 • Do 2 měsíců od zveřejnění schválených vzdělávacích programů předloží akreditované zařízení kopii žádosti o udělení akreditace opravňující ke vzdělávání v příslušném vzdělávacím programu. Do 1 měsíce po udělení akreditace předloží akreditované zařízení kopii Rozhodnutí o udělení akreditace pro příslušný vzdělávací program. V případě, že žadateli bude přidělena dotace a akreditace nebude žadateli udělena, je povinností žadatele proplacenou dotaci vrátit.

  Interní kontrolou bylo zjištěno, že některé subjekty, kterým bylo přiděleno rezidenční místo, se touto podmínkou neřídí a kopii žádosti o udělení akreditace opravňující ke specializačnímu vzdělávání předložily pozdě, nebo nepředložily, anebo dokonce vůbec o udělení akreditace nepožádaly. Z pohledu Metodiky je tedy možné zastavit poskytování dotace těmto subjektům, a dokonce požadovat vrácení již vyplacené dotace.

  Z tohoto důvodu stanovilo Ministerstvo zdravotnictví náhradní termín pro doložení kopie žádosti o udělení akreditace opravňující ke specializačnímu vzdělávání pro vyhlášené dotační programy. Pokud nebude dotyčnými subjekty splněn tento náhradní termín, pak Ministerstvo zdravotnictví přistoupí k požadování vrácení vyplacené dotace a pokud prostředky ještě nebyly vyplaceny, tak k vydání rozhodnutí o zamítnutí dotace.

  Ministerstvo zdravotnictví stanovuje „náhradní termín“ pro předložení kopie žádosti o udělení akreditace opravňující ke specializačnímu vzdělávání do

  15. 11. 2019

  Kopii žádosti o udělení akreditace předložte ve stanoveném termínu na adresu administrátora:

  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

  Ruská 85

  100 05 Praha 10

  Kopie žádosti o udělení akreditace opravňující ke specializačnímu vzdělávání musí být doručena na adresu administrátora, a to buď osobně, nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo datovou schránkou nejpozději do 15. 11. 2019. Doručením v poslední den stanoveného termínu je myšleno předání žádosti administrátorovi na níže uvedenou adresu v pracovní době, ne podání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

  Pokud příslušný příjemce dotace nesplní tuto podmínku, bude poskytování dotace ukončeno a bude požadováno vrácení dotace, vyplacené v předchozím období a pokud prostředky ještě nebyly vyplaceny, tak k vydání rozhodnutí o zamítnutí dotace.

  Na závěr ještě upozorňujeme a připomínáme, že i když žadatel o dotaci splní podmínku Metodiky a doloží kopii žádosti o udělení akreditace opravňující ke specializačnímu vzdělávání, ale tato akreditace nebude udělena, pak bude požadováno vrácení proplacené dotace v tomto mezidobí.