Informace k finančnímu vypořádání

Vytvořeno: 10. 1. 2022 Poslední aktualizace: 4. 2. 2022

V rámci finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu (dále jen SR), které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ) v programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením je třeba:

 1. Vyplnit níže uvedené formuláře a odevzdat prostřednictvím systému Grantys a současně zaslat do datové schránky MZ v termínu do 15. února 2022
 • Formulář Finanční vypořádání dotací ze SR 2021 (dále jen FV)

V tomto formuláři vyplňte všechny rámečky, tj. Název a identifikační číslo (IČO) příjemce dotace, adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu a souhrnně celou částku dotací poskytnutých MZ z programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2021.

 • příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (tabulka členění dle jednotlivých projektů)

Uveďte jednotlivé dotace získané od MZ z programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (rozumí se tím ukončení financování z prostředků poskytnutých ze SR pro rok 2021). Pokud jste obdrželi dotaci na realizaci více projektů, je třeba je rozepsat do jednotlivých řádků. Součet finančních údajů u jednotlivých projektů v příloze (v přílohách) musí souhlasit s údaji na prvním formuláři. Pokud máte jen jeden projekt, budou údaje na obou formulářích shodné. Údaje „Poukázáno“ musí souhlasit s částkami uvedenými v rozhodnutí (rozhodnutích), v případě změny výše dotace se změnovým rozhodnutím, a skutečně obdrženou částkou.

 1. Provést finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem
 • Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2021, tzn. převedení vratky nespotřebované části státní dotace za rok 2021 musí být provedeno dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání se stáním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., do 15. února následujícího roku.
 • Nespotřebovaná část státní dotace musí být odeslána z účtu příjemce dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528001/0710 vedený u ČNB nejpozději do 15. února 2022. Variabilní symbol uveďte ve tvaru výdajová položka (první čtyři čísla VS dle tabulky neinvestiční transfery*) a číslo programu PVP 4131, např. VS pro spolky 52224131. Do poznámky uveďte číslo žádosti o dotaci uvedené v rozhodnutí. Zároveň je třeba zaslat avízo o uskutečněné platbě na e-mail PVP2021@mzcr.cz.
 • V případě, že nebude finanční vratka poskytnuté dotace zaslána ve lhůtě stanovené vyhláškou o finančním vypořádání, bude příjemce dotace písemně vyzván dle § 14 a 14f odstavce 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech k vrácení dotace nebo její části v námi stanovené lhůtě.
 • Pokud příjemce nevyčerpané prostředky nepošle ani v námi stanovené náhradní lhůtě, bude MZ informovat dle 14 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. příslušný finanční úřad o vydání výzvy k provedení opatření k nápravě a o vydání výzvy k vrácení dotace a o tom, jak bylo příjemcem na výzvu reagováno.

 

* číslo výdajové položky

 

Neinvestiční transfery

5212

Podnikatelské subjekty – fyzické osoby

5213

Podnikatelské subjekty – právnické osoby

5221

Obecně prospěšné společnosti, Ústavy

5222

Spolky

5223

Církevní subjekty

5229

Ostatní neziskové organizace

5321

Obce a organizace v působnosti obcí

5323

Kraje a organizace v působnosti krajů

5332

Vysoké školy

 

Postup pro vyplnění a odevzdání formulářů finančního vypořádání:

 1. Po přihlášení do Grantysu naleznete formuláře pro vyplnění v sekci Ke stažení na horní modré liště, kde v šedém poli rolováním zvolte výzvu, v rámci, které byl projekt předložen (PVP 2021 – NEINVESTICE), vyberte soubory s názvem „PVP_2021_ Finanční vypořádání dotací ze SR 2021“ a „PVP_2021_ Příloha č. 3 k FV“ a vyplňte. Po vyplnění si uložte formuláře do svého počítače. V případě, že jste obdrželi dotaci v rámci programu PVP k více projektům, můžete tyto vyplněné formuláře využít u ostatních projektů v tomto programu (formuláře musí být uloženy u každého projektu).
 2. V sekci Projekty (na horní liště) vyberte projekt, u kterého chcete formuláře odevzdat.
 3. V sekci Zprávy v levém menu zvolte Finanční vypořádání (tlačítko Upravit – zde naleznete pokyny).
 4. Do sekce Soubory v levém menu vložte oba vyplněné a podepsané formuláře (vkládejte přímo do souborů Finančního vypořádání nikoli do souborů s přílohami žádosti).
 5. Před odesláním uložte změny prostřednictvím tlačítka Uložit změny v levé části obrazovky.
 6. Vyplněné a podepsané formuláře odešlete zeleným tlačítkem Odeslat (po odeslání již zprávu nemůžete měnit). Ke každému projektu je nutné vložit oba formuláře.
 7. Vyplněné a podepsané formuláře zašlete také do datové schránky MZ (ID datové schránky: pv8aaxd, věc podání: Finanční vypořádání/CAU/PVP). V případě, že jste obdrželi dotaci v rámci programu PVP k více projektům, datovou schránkou pošlete formuláře pouze jednou.