Informace o možnosti využití distanční výuky pro zařízení akreditovaná dle zákona č. 96/2004 Sb. v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací

Vytvořeno: 19. 10. 2020 Poslední aktualizace: 22. 11. 2021

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v České republice týkající se šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 sděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR, že v rámci vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), bude od 1. října 2020 akceptovat distanční formu výuky, a to za těchto podmínek:

 1. Distanční forma vzdělávání může být využita pouze na teoretickou část vzdělávacího programu.

 2. Všichni účastníci kurzu musí být předem o distanční výuce informováni a musí vyjádřit svůj souhlas (např. emailem) s danou formou vzdělávání. Akreditované zařízení musí jednotlivé souhlasy účastníků archivovat.

 3. Za distanční formu vzdělávání není považováno samostudium.

 4. Zkoušku ani praktickou část vzdělávacího programu není možné realizovat distanční formou.

 5. Na vyžádání oprávněných úředních osob je akreditované zařízení povinno sdělit vstupní hesla/odkazy, aby dané osoby mohly být distanční formě vzdělávání přítomny (např. webinář).

 6. Oprávněné úřední osoby si mohou vyžádat další informace o distanční výuce daného akreditovaného zařízení.

 7. Distanční formu je možné využít pouze po nezbytně nutnou dobu, než aktuální epidemiologická situace umožní obnovení prezenční výuky stanovené příslušným vzdělávacím programem.

 8. Akreditované zařízení je povinno zahájení distanční výuky písemně oznámit na emailovou adresu: marcela.sramkova@mzcr.cz

 9. Součástí oznámení o zahájení vzdělávání distanční formou musí být zejména:

  •   název akreditovaného zařízení, včetně jména statutárního zástupce

  •   jméno kontaktní osoby, včetně telefonického a emailového kontaktu

  •   jednací číslo rozhodnutí o udělení/prodloužení akreditace

  •   druh vzdělávání, včetně názvu daného kurzu

  •   název aplikace, forma webináře (včetně jeho uložení), videokonference nebo LMS[1] prostředí, které bude pro distanční výuku využíváno

  •   termíny konání distanční výuky, včetně rozsahu (název předmětů, okruhy, apod.)

 

Pro oznámení o zahájení vzdělávání distanční formou využijte přiložený formulář

 

Aktuální epidemiologická situace bude průběžně vyhodnocována ve vztahu k prezenční výuce a akreditovaná zařízení budou na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR informována o termínu ukončení distanční výuky.

 

 

 

[1] Learning Management Systems (LMS) lze popsat jako digitální systémy, které v sobě integrují nástroje potřebné k zajištění a řízení e-learnigové výuky. LMS jsou tudíž softwarové online systémy, které umožňují správu a organizaci e-learningových kurzů, tedy samotné výuky, výukových materiálů (texty, obrázky, prezentace, audio a video soubory, interaktivní materiály), vyučujících a lektorů, studentů či jejich skupin.
Umožňují také interakci a komunikaci mezi vyučujícím a studenty či studenty navzájem prostřednictvím komentářů, chatu, diskuzních fór či soukromých zpráv.

Přílohy