Implementace

Vytvořeno: 30. 1. 2008 Poslední aktualizace: 30. 1. 2008

V této sekci jsou pro Vás k dispozici aktuální verze dokumentů týkajících se Integrovaného operačního programu, oblasti podpory 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Základní podmínky Integrovaného operačního programu jsou uvedeny v Programovém a Prováděcím dokumentu IOP.  • Programový dokument Integrovaného operačního programu. Dokument byl na celé programovací období schválen dne 20.prosince 2007 Evropskou komisí – viz Příloha 1.  • Prováděcí dokument Integrovaného operačního programu. Tento dokument blíže rozpracovává jednotlivé části programu, obsahuje detailnější popis prioritních os, oblastí podpory a podporovaných aktivit. Vymezuje jednotlivé příjemce a definuje strukturu financování a způsobilé výdaje na úrovní jednotlivých oblastí podpory. Verze platná od 29. června 2009 – viz Příloha 2.  • Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 – Příručka stanovuje společné podmínky způsobilých výdajů pro vybrané typy výdajů napříč operačními programy a vysvětluje principy i stanovuje modelové postupy – viz Příloha 3.  • Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů EU – Metodika stanovuje návod pro postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek podle zákona – viz Příloha 4.  • Metodická pomůcka – Horizontální témata v operačních programech 2007-2013 – Informuje o horizontálních tématech pro programové období 2007-2013 (rovné příležitosti a udržitelný rozvoj) – viz Příloha 5.  • Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na  programové období  2007 – 2013 Metodika vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole strukturálních fondů (dále jen „SF“), Fondu soudržnosti (dále jen „CF“) a Evropského rybářského fondu (dále jen „EFF“) – viz Příloha 6

   • Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti na programové období 2007 – 2013 – Doporučující výklad pravidel způsobilých výdajů – viz Příloha 7

Přílohy