Formuláře pro vybrané rezidenty – Informace o vybraném rezidentovi, vzdělávací a finanční plán a čestné prohlášení RMN 2023

Vytvořeno: 20. 6. 2023 Poslední aktualizace: 31. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejňuje v souladu s čl. 6 Metodiky pro příjemce dotace z dotačního programu Rezidenční místa v roce 2023 formuláře:

  • Formulář Informace o vybraném rezidentovi,

  • Formuláře Vzdělávacích plánů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání,

  • Formulář Finančního plánu projektu (spolu s pokyny k vyplnění),

  • Formulář Čestné prohlášení rezidenta.

 

Vypracované a podepsané formuláře zasílejte prostřednictvím datové schránky administrátora (IPVZ). ID DS: cf2uiwg

  • Formulář Informace o vybraném rezidentovi se zasílá nejpozději do 10 dnů od výběru rezidenta.

  • Formuláře Vzdělávací plán, Finanční plán a Čestné prohlášení rezidenta se zasílají nejpozději do 30 dnů od výběru rezidenta.


 

Žádosti o změnu

Žádosti o změnu podává příjemce dotace na předepsaném formuláři prostřednictvím datové schránky administrátora (IPVZ) ID DS: cf2uiwg nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. V případě, že na základě žádosti o změnu dojde ke snížení čerpání dotace a vznikne příjemci dotace povinnost vrátit finanční prostředky, je jeho povinností je vrátit zpět na účet ministerstva zdravotnictví do patnácti dnů od obdržení změnového rozhodnutí.

  • V případě doplatku, tedy navýšení částky v daném roce na základě upraveného Finančního plánu je konečný termín pro podání žádosti o změnu 31. října daného kalendářního roku.

  • V případě vratky, tedy snížení částky v daném roce na základě upraveného Finančního plánu je konečný termín pro podání žádosti o změnu 15. listopadu daného kalendářního roku.

Forma zasílání datové zprávy je následující: Jedna datová zpráva obsahuje 1 žádost o změnu včetně příloh, přičemž každá příloha (změněný vzdělávací, finanční plán, případně jiné další relevantní přílohy) bude vložena jako samostatný soubor. V případě nedodržení uvedeného postupu nebudou žádosti o změnu akceptovány. Žádost je možné vyplnit a podepsat elektronicky.

 

Zveřejněné šablony Vzdělávacích plánů lze použít i pro změny vzdělávacích plánů u rezidentů, kteří začali studovat v dřívějších ročnících dotačního programu Rezidenční místa.


 

V případě dotazů kontaktujte administrátora (IPVZ):

Lucie Votrubová

Agenda porodních asistentek, dětských sester a ostatních nelékařských oborů
E-mail:
Lucie.Votrubova@ipvz.cz

Tel: +420 271 019 563

Nela Regentová

Agenda všeobecných sester
E-mail:
Nela.Regentova@ipvz.cz

Tel: +420 271 019 408

Přílohy

Informace o vybraném rezidentovi

Čestné prohlášení rezidenta