Formulář průběžné a závěrečné zprávy za rok 2015

Vytvořeno: 15. 1. 2016 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech  Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu „Rezidenční místa“. Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném formuláři, který obsahuje přehled absolvovaných částí v daném roce a dále přehled zbývajících částí stanovených vzdělávacím programem.
Po ukončení projektu je příjemce dotace povinen MZ předložit Závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva obsahuje informace o plnění projektu specializačního vzdělávání realizovaného v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“, popis a zhodnocení realizace odborné části projektu, finanční vypořádání a komentář k čerpání poskytnutých finančních prostředků podle Rozhodnutí. Závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předat nejpozději do 31.1. následujícího roku po roce, ve kterém byl projekt ukončen.
Informace k vyplnění jednotlivých formulářů jsou uvedeny v  „Pokynech pro vyplnění formuláře 

Přílohy