Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2019

Vytvořeno: 13. 12. 2019 Poslední aktualizace: 13. 12. 2019

V příloze naleznete formuláře pro závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví pro rok 2019.

Jedná se o:

  • formulář – Finanční vypořádání dotací ze SR 2019

V tomto formuláři vyplňte všechny červené rámečky, tj. název a identifikační číslo (IČO) dotovaného subjektu, adresu a telefonické spojení, na kterém je možno zastihnout odpovědnou osobu během dne, e-mailovou adresu, pokud máte, a souhrnně celou částku dotací poskytnutých MZ ČR z dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví v roce 2019 a jejich čerpání.

  • příloha č. 3 (dotace poskytnuta příjemci přímo), k vyhlášce č. 367/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Do těchto příloh uveďte jednotlivé dotace obdržené od Ministerstva zdravotnictví, které v roce 2019 byly ukončené (rozumí se tím ukončení financování z prostředků poskytnutých ze SR). Pokud máte více dotací, je třeba je rozepsat do jednotlivých řádků.

Vyplněné formuláře zašlete i v případě, že jste již dílčí vyúčtování, zprávu o plnění projektu a další požadované dokumenty odeslali oddělení koncepcí a dotací sekce zdravotní péče (do 31. 12. 2019 odbor ochrany veřejného zdraví sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ČR), který Vám dotace pro rok 2019 poskytl.

Součet finančních údajů u jednotlivých projektů v příloze (v přílohách) musí souhlasit s údaji na prvním formuláři. Pokud máte jen jeden projekt, budou údaje na obou formulářích shodné. Údaje „Poukázáno“ musí souhlasit s částkami uvedenými v rozhodnutí (rozhodnutích), v případě změny výše dotace se změnovým rozhodnutím a skutečně obdrženou částkou.          

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2019 musí být provedeno dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky 367/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se „Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ schválenými usnesením vlády č. 92/2010, ve znění usnesení vlády č. 479/2013 a č. 657/2014, a s usnesením vlády č. 668 ze dne 17.10.2018 o „Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019“.

V případě povinnosti odvodu nespotřebovaných prostředků příjemcem, je nutné, aby částku/ částky poukázal příjemce dotace na účet cizích prostředků  č. 6015-2528001/0710 u ČNB ve stanovené lhůtě. Lhůta je dodržena, jestliže je částka, kterou má příjemce dotace povinnost vrátit (dále jen „vratka“), odepsána nejpozději ve stanovený den, tzn. 15. února 2020 z Vašeho bankovního účtu a poukázána poskytovateli, jehož prostřednictvím dotaci obdržel. Připadá-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Později odepsané dotační částky budou poukázány zpět na účet odesílatele, kterému vznikne povinnost vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím příslušného finančního úřadu.

Zároveň je třeba zaslat spolu s formulářem „Finanční vypořádání“ avízo o uskutečněné platbě s uvedením variabilního symbolu ve tvaru výdajová položka dle rozpočtové skladby a číslo programu, např. 5222* 6306.

Upozorňujeme, že pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu § 44a tohoto zákona.

Z důvodu vyloučení pozdního zaslání a úpravy případných nedostatků ve vyplněných formulářích Vám doporučujeme příslušné formuláře doručit na oddělení koncepcí a dotací sekce zdravotní péče MZ ČR do konce ledna 2020.

* výdajová položka                                                číslo programu je součástí čísla Rozhodnutí

 

Neinvestiční transfery

 Číslo programu

5212

Podnikatelské subjekty – fyzické osoby

6306

5213

Podnikatelské subjekty – právnické osoby

6306

5221

Obecně prospěšné společnosti, ústav, nadace

6306

5222

Spolky

6306

5223

Církve a náboženské společnosti

6306

5229

Ostatní neziskové organizace

6306

5321

Obce a organizace v působnosti obcí

6306

5323

Kraje a organizace v působnosti krajů

6306

5332

Vysoké školy

6306

 

 

Přílohy