Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2016

Vytvořeno: 11. 1. 2017 Poslední aktualizace: 11. 1. 2017

A) FORMULÁŘ – FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ ZE SR 2016
V tomto formuláři vyplňte všechny rámečky, tj. Název a identifikační číslo (IČ) dotovaného subjektu, adresu a telefonické spojení, na kterém je možno zastihnout odpovědnou, e-mailovou adresu, a souhrnně celou částku dotací poskytnutých v Programu na podporu NNO působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví na rok 2016.

B) PŘÍLOHA Č. 3.

Do této přílohy uveďte jednotlivé dotace získané od MZ ČR. Pokud máte více dotací, je třeba je rozepsat do jednotlivých řádků.
Součet finančních údajů u jednotlivých projektů v příloze (přílohách) musí souhlasit s údaji na prvním formuláři. Pokud máte jen jeden projekt, budou údaje na obou formulářích shodné. Údaje „Poukázáno“ musí souhlasit s částkami uvedenými v rozhodnutí (rozhodnutích), v případě změny výše dotace se změnovým rozhodnutím, a skutečně obdrženou částkou.    
Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2016 musí být provedeno dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se „Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ schválenými usnesením vlády č. 92/2010, ve znění usnesení vlády č. 479/2013 a č. 657/2014, a s usnesením vlády č. 470/2015 o „Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016“ do 15. února následujícího roku, včetně poukázání nespotřebované části státní dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528-001/0710 u ČNB. Zároveň je třeba zaslat spolu s formulářem „Finanční vypořádání“ avízo o uskutečněné platbě s uvedením variabilního symbolu ve tvaru výdajová položka a číslo programu, např. 5222 4142*.
Na účtu MZ ČR musí být vrácené prostředky z dotací poskytnutých pro rok 2016 bezpodmínečně připsány nejpozději 15. února 2017. Později připsané částky budou poukázány zpět na účet odesílatele, kterému vznikne povinnost vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím příslušného finančního úřadu.
Upozorňujeme, že pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (tzn., že prostředky státní dotace budou využity neoprávněně nebo zadrženy a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána podle § 14 odst. 11 uvedeného zákona a vrácena na účet MZ ČR do 15. února 2017), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu  44a tohoto zákona.
          

    * číslo výdajové položky                                                      číslo programu (součást čísla Rozhodnutí)          

 

Neinvestiční transfery

 

 

5212

Podnikatelské subjekty – fyzické osoby

4142

Rozvojové projekty zdravotní péče

5213

Podnikatelské subjekty – právnické osoby

 

 

5221

Obecně prospěšné společnosti

 

 

5222

Spolky

 

 

5223

Církevní subjekty

 

 

5229

Ostatní neziskové organizace

 

 

5321

Obce a organizace v působnosti obcí

 

 

5323

Kraje a organizace v působnosti krajů

 

 

5332

Vysoké školy

 

 

 

Přílohy