FAQ – nejčastější dotazy týkající se vyplňování Průběžných monitorovacích zpráv

Vytvořeno: 14. 5. 2014 Poslední aktualizace: 14. 5. 2014

Nejčastější otázky a nejasnosti vznikající v návaznosti na podané Průběžné monitorovací zprávy (především Žádost o platbu)

 

Otázka: Do žádosti o platbu se uvádí celková částka ze soupisu uhrazených dokladů?

Odpověď: Do žádosti o platbu se uvede částka ve výši schváleného grantu (např. u aktivity III 90% z oprávněných výdajů uvedených v soupisu uhrazených dokladů, který je přílohou Průběžné monitorovací zprávy), nikoliv 100% celkových oprávněných výdajů.

 

Otázka: Mohu zahrnout do monitorovacího období fakturu vystavenou v monitorovacím období, ale  uhrazenou  až 5 dní po ukončení monitorovacího období?

Odpověď: Ano, oprávněný je výdaj, který byl uhrazen na základě účetního dokladu s datem vystavení či s datem uskutečnění zdanitelného plnění, které není pozdější než datum ukončení monitorovacího období sub-projektu, přičemž samotná úhrada pak může být uskutečněna do data předložení Žádosti o platbu (která je přílohou Průběžné zprávy o sub-projektu), tj. do 20 pracovních dnů od ukončení monitorovacího období. Tuto skutečnost musí KP doložit konkrétním bankovním výpisem zachycujícím relevantní platbu/y jako povinnou přílohu k Žádosti o platbu.

 

Otázka: Zahrnuji do monitorovací zprávy mzdy za poslední měsíc monitorovacího období?

Odpověď: Mzdové náklady za poslední měsíc monitorovacího období budou oprávněným výdajem následujícího monitorovacího období.

 

Otázka: Jsou náklady spojené s vedením účtu, např. poplatky za vedení bankovního účtu způsobilé?

Odpověď: Náklady spojené s vedením zvláštního účtu sub-projektu (projekty Aktivity III) nebo účtu konečného příjemce dotace u Aktivit I+II. jsou nezpůsobilé v případě, že s nimi není kalkulováno v rozpočtu projektu.

 

Otázka: Jakým způsobem mám započíst kladné úroky či jiné výnosy, které vzniknou za celou dobu realizace projektu na zvláštním účtu sub-projektu?

Odpověď: Výnosy započtete až budete předkládat  poslední žádost o platbu s poslední Průběžnou monitorovací zprávou– v poslední žádosti o platbu tuto snížíte o výnosy spojené s vedením zvláštního účtu sub-projektu v rámci Aktivity III. V případě, že výdaje celého projektu nedosáhnou 90% grantu (poslední zálohová platba by byla nulová) je NNO povinna tyto úroky vrátit na účet MZ ČR, který mu sdělí pracovník EF/5).

 

Otázka: Jakým způsobem mám započítat dovolenou zaměstnance v případě mzdových nákladů, když mi přesáhne částku uvedenou v rozpočtu projektu?

Odpověď: Dovolená u mzdových nákladů na projekt je oprávněným výdajem do výše  mzdy dané rozpočtem projektu, nad rámec mzdy stanovené v rozpočtu se jedná o neoprávněný výdaj.

 

Otázka: Dle zákoníku práce je dovolená 20 dní. My máme ve vnitřním předpise dovolenou 25 dní za rok. Můžeme v letošním roce počítat poměr z 25 dní nebo se musíme držet zákoníku práce? Za rok 2013 jsme počítali pouze poměr z 20 dní, ale pokud bychom mohli počítat 25, tak bychom toho využili pro zbytek projektu?

Odpověď: V letošním roce můžete počítat poměr dovolené z 25 dnů, ale pouze do maximální výše stanovené v rozpočtu projektu.