Dokumenty k veřejným zakázkám

Vytvořeno: 5. 8. 2011 Poslední aktualizace: 5. 8. 2011

Příjemce je povinen se při realizaci zadávacích řízenířídit platným zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a pravidly uvedenými v jednotlivých platných Příručkách pro žadatele a příjemce (především části E.2.2 Povinnost dodržování pravidel při zadávání zakázek) případně Závazných pokynech k daným Příručkám (viz sekce Dokumenty/jednotlivé výzvy).

Průběh výběrových řízení je odborem EF kontrolován v několika fázích dle výše předpokládané hodnoty dané zakázky. V rámci kontroly musí příjemce předložit celou řadu dokumentů, jejichž vytvoření vyplývá jak ze zákona o veřejných zakázkách tak z PPŽP. Seznam kontrolovaných a následně archivovaných dokladů je rámcově uveden v Příloze č. 1.  Přílohy 2 až 4 jsou vzory dokumentů požadovaných odborem EF na základě pravidel uvedených v PPŽP.
 
V případě svého zájmu o přesný průběh posouzení jednotlivých fází zadávacích a výběrových řízení ze strany EF mohou příjemci pro informaci využít vzory kontrolních listů, které pracovníci využívají při těchto kontrolách. Tyto checklisty mohou příjemce upozornit na možná úskalí v rámci jednotlivých kroků v průběhu řízení a mohou přispět k vyvarování se možným závažným pochybením.

Při kontrole zadávacích řízení postupuje odbor evropských fondů v souladu s Příkazem ministra č. 11/2011 Protikorupční strategie pro přímo řízené organizace (viz Příloha 13) a to v zájmu zajištění rovného přístupu i u projektů, které nejsou realizovány příjemci typu přímo řízená organizace. Vzhledem k obecnosti tohoto materiálu přijala dne 8.8.2011 Porada vedení materiál Upřesnění k příkazu ministra č. 11/2011 Protikorupční strategie pro přímo řízené organizace (viz Příloha č.14), který zpřesňuje jednotlivé body Příkazu ministra. Podle tohoto materiálu bude odbor evropských fondů postupovat při konkrétních kontrolách.

Při realizaci zakázek může příjemce využít vzory zadávací dokumentace (konkrétně k veřejné zakázce na pořízení přístrojů v režimu zákona o veřejných zakázkách – Příloha č. 15 – v režimu podoby zákona do 31.3.2012 nebo Příloha č. 18 – v režimu zákona od 1.4.2012) a textu výzev v rámci zakázek malého rozsahu (konkrétně na pořízení publicity a managementu projektů – Přílohy č. 16 a 17). Nejde o vzory závazné, příjemce je může volně upravovat. Použitím uvedených vzorů se příjemce nezbavuje odpovědnosti za text vyhlášené výzvy či zadávací dokumentace.

UPOZORNĚNÍ! NA ZÁKLADĚ stanoviska Ministerstva financí (Platebního a certifikačního orgánu) JE V RÁMCI REALIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK zakázáno využívat smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, jako dílčího hodnotícího kritéria. Dále je na základě tohoto stanoviska zakázáno omezovat počet zájemců v rámci užšího řízení formou náhodného výběru provedeného losem.

 

 

Přílohy