Co je specializovaná způsobilost?

Vytvořeno: 22. 2. 2008 Poslední aktualizace: 21. 7. 2020

Podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře je získání specializované způsobilosti. Výkonem povolání lékaře se specializovanou způsobilostí je činnost uvedená v § 4 odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., tzn. činnost preventivní, diagnostická, léčebná, rehabilitační a dispenzární, činnost metodická, koncepční, výzkumná a vzdělávací a dále činnost posudková a revizní (viz § 5 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb.).

Podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře ve vedoucí funkci nebo jako osoby samostatně výdělečně činné nebo jako odborného zástupce nestátního zdravotnického zařízení je získání specializované způsobilosti, která se dokládá diplomem o specializaci v příslušném specializačním oboru (dle ustanovení §§ 19 až 21), popřípadě osvědčením nebo rozhodnutím ministerstva podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb. (viz Jak lze získat specializovanou způsobilost?  Lhůta pro podání žádosti).