Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Jak lze získat specializovanou způsobilost?

Vytvořeno: 22. 2. 2008 Poslední aktualizace: 22. 2. 2008

 
Specializovanou způsobilost lze získat :

 1. ukončením specializačního vzdělávání a úspěšným vykonáním atestační zkoušky (dle §§ 19 – 21 zákona č. 95/2004Sb.)
 2. na základě přechodných ustanovení § 44 zákona č. 95/2004 Sb.
 3. na základě přechodných ustanovení Čl. II zákona č. 346/2011 Sb. (kterým byl novelizován zákon.č. 95/2004 Sb.) více info. zde

LÉKAŘI žádost dle § 44

 
a) § 44 odst. 1
Lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali specializaci prvního stupně v základních oborech: anesteziologie a resuscitace, dermatovenerologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, neurologie, oftalmologie, ortopedie, otorinolaryngologie, patologická anatomie, psychiatrie, urologie nebo hygiena a epidemiologie získávají specializovanou způsobilost v obdobných oborech*) specializačního vzdělávání, pokud si doplnili chybějící část odborné praxe stanovené vzdělávacím programem příslušného specializačního oboru do 5 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 95/2004 Sb. tzn. do 2.4.2009. Lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali specializaci prvního stupně v oboru pediatrie, získávají specializovanou způsobilost v oboru dětské lékařství; v oboru radiodiagnostika získávají specializovanou způsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody; v oboru radioterapie získávají specializovanou způsobilost v oboru radiační onkologie; v oboru interní lékařství získávají specializovanou způsobilost v oboru vnitřní lékařství, vždy za předpokladu, že si doplnili chybějící část odborné praxe stanovené vzdělávacím programem příslušného specializačního oboru do 5 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 95/2004 Sb. (viz § 44 odst. 1 věta prvá až pátá zákona č. 95/2004.).

 

Bez doplnění odborné praxe podle věty prvé až páté získávají specializovanou způsobilost ti lékaři, kteří získali osvědčení České lékařské komory k výkonu soukromé lékařské praxe, vydané nejpozději do 2.4.2004 a nepřetržitě vykonávali zdravotnické povolání lékaře nejméně 5 let z předchozích 6 let, a to ke dni účinnosti zákona, tj. k 2.4.2004 (prokazuje se nepřetržitá 5ti letá praxe v období 2.4.1998 – 2.4.2004)  (viz § 44 odst. 1 věta šestá zákona č. 95/2004 Sb.).

 

b) § 44 odst. 2
Lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali specializaci v oboru všeobecné lékařství prvního stupně, získávají specializovanou způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství.
Lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali specializaci v oboru pediatrie prvního stupně, získávají specializovanou způsobilost v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pokud v oboru pediatrie pracovali déle než 3 roky, z toho alespoň 1 rok v primární péči, a to ke dni účinnosti zákona, tj. k 2.4.2004.
 
c) § 44 odst. 3
Lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali specializaci druhého stupně v základních oborech anesteziologie a resuscitace, dermatovenerologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, neurologie, oftalmologie, ortopedie, otorinolaryngologie, patologická anatomie, psychiatrie, urologie nebo hygiena a epidemiologie a získávají specializovanou způsobilost v obdobných oborech*) specializačního vzdělávání. Lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali specializaci druhého stupně v oboru pediatrie, získávají specializovanou způsobilost v oboru dětské lékařství; v oboru radiodiagnostika získávají specializovanou způsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody; v oboru radioterapie získávají specializovanou způsobilost v oboru radiační onkologie; v oboru interní lékařství získávají specializovanou způsobilost v oboru vnitřní lékařství.
 
d) § 44 odst. 4
Lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali specializaci v nástavbovém oboru, získávají specializovanou způsobilost v obdobném oboru*) specializačního vzdělávání.
*) Obdobným oborem se míní obor se stejným vzdělávacím programem, (např. vnitřní lékařství a interní lékařství).
 
 
 

ZUBNÍ LÉKAŘI – žádost dle § 44

 
§ 44 odst. 5
Zubní lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali specializaci v nástavbovém oboru čelistní ortopedie, získávají specializovanou způsobilost v oboru ortodoncie. Zubní lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali specializaci v nástavbovém oboru stomatologická chirurgie, získávají specializovanou způsobilost v oboru maxilofaciální chirurgie.
 
UPOZORNĚNÍ
Podle § 7 odst. 1 může zubní lékař samostatně vykonávat (bez prokazování praxe) povolání zubního lékaře po získání odborné způsobilosti – více info ZDE
 
 
 

FARMACEUTI – žádost dle § 44 odst. 7

 
Farmaceuti, kteří podle dosavadních právních předpisů získali:
 1. specializaci prvního stupně v základním oboru farmaceutická technologie nebo klinická farmacie, získávají specializovanou způsobilost v obdobném specializačním oboru
 2. specializaci prvního stupně v základním oboru lékárenství, získávají specializovanou způsobilost ve specializačním oboru veřejné lékárenství, specializaci prvního nebo druhého stupně v základním oboru farmaceutická analytika, získávají specializovanou způsobilost ve specializačním oboru laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
 3. specializaci druhého stupně v základním oboru lékárenství, získávají specializovanou způsobilost ve specializačním oboru nemocniční lékárenství
 4. specializaci prvního stupně v základním oboru farmaceutická technologiev nástavbovém oboru léčivé rostliny nebo organopreparáty a mikrobiologické a imunobiologické přípravky nebo radioaktivní přípravky nebo technologie lékových forem nebo organizace a řízení farmacie, získávají specializovanou způsobilost ve specializačním oboru farmaceutická technologie
 5. specializaci prvního stupně v základním oboru klinická farmacie a v nástavbovém oboru biochemická a toxikologická analytika nebo biologické a mikrobiologické kontrolní metody nebofarmakologie a toxikologie léčiv nebo radioaktivní přípravky, získávají specializovanou způsobilost ve specializačním oboru klinická farmacie
 6. specializaci prvního stupně v základním oboru klinická farmacie a v nástavbovém oboru organizace a řízení farmacie nebo specializaci prvního stupně v základním oboru lékárenství a v nástavbovém oboru farmakologie a toxikologie léčiv nebo organizace a řízení farmacie, získávají specializovanou způsobilost ve specializačním oboru nemocniční lékárenství
 7. specializaci prvního stupně v základním oboru lékárenství a v nástavbovém oboru galenická farmacie nebo laboratorní diagnostika nebo léčivé rostliny nebo veterinární farmacie, získávají specializovanou způsobilost ve specializačním oboru veřejné lékárenství
 8. specializaci prvního stupně v základním oboru farmaceutická analytika a v nástavbovém oboru biochemická a toxikologická analytika nebo biochemická mikrobiologická kontrolní metoda nebo organizace a řízení farmacie, získávají specializovanou způsobilost ve specializačním oboru laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví.

   

  UPOZORNĚNÍ
  Specializovaná způsobilost farmaceuta se získává také absolvováním doplňující odborné praxe
  podle vzdělávacího programu v akreditovaném zařízení, které vydá uchazeči potvrzení o jejím ukončení – žádost  dle § 11 odst. 1 písm. b)

 

LÉKAŘI, kteří:                   ŽÁDOST Čl. II (doc)                ŽÁDOST Čl. II. (pdf)

 
 1. získali diplom Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v nástavbovém oboru urgentní medicína před 2. dubnem 2004; lékaři získávají ke dni účinnosti tohoto zákona, tj. k 29.11.2011 specializovanou způsobilost v oboru urgentní medicína. Ministerstvo vydá na základě písemné žádosti lékaře osvědčení o specializované způsobilosti v oboru urgentní medicína.
 2. získali podle dřívějších právních předpisů specializaci 1. stupně v základních oborech specializačního vzdělávání a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. k 29.11.2011 nejméně 5 z posledních 7 let vykonávali pod odborným dohledem zdravotnické povolání lékaře v oboru posudkové lékařství v rozsahu alespoň poloviny stanovené pracovní doby; lékaři získávají ke dni účinnosti tohoto zákona, tj. k 29.11.2011 zvláštní odbornou způsobilost v oboru posudkové lékařství. Ministerstvo vydá na základě písemné žádosti lékaře osvědčení o získané zvláštní odborné způsobilosti v oboru posudkové lékařství
 3. získali podle dřívějších právních předpisů specializaci 1. stupně v základních oborech specializačního vzdělávání a kteří do 17. dubna 2004 získali osvědčení České lékařské komory k výkonu soukromé lékařské praxe v jiném specializačním oboru a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. k 29.11.2011 nejméně 12 z posledních 15 let vykonávali zdravotnické povolání lékaře v tomto jiném specializačním oboru v rozsahu alespoň poloviny stanovené pracovní doby; lékaři získávají ke dni účinnosti tohoto zákona, tj. k 29.11.2011specializovanou způsobilost v tomto jiném specializačním oboru. Ministerstvo vydá na základě písemné žádosti lékaře rozhodnutí o přiznání specializované způsobilosti v daném oboru do 90 dnů ode dne podání žádosti. V případě oboru diabetologie a endokrinologie se splnění podmínek a přiznání specializované způsobilosti posuzuje samostatně v části oboru diabetologie a samostatně v části oboru endokrinologie.

   

ZUBNÍ LÉKAŘI, kteří:

 
 1. před 1. červencem 2004 získali specializaci II. stupně v základním oboru stomatologie podle dřívějších právních předpisů a ke dni účinnosti tohoto zákona, tj. k 29.11.2011 vykonávají povolání zubního lékaře na pracovišti kliniky fakultní nemocnice v České republice; zubní lékaři získávají specializovanou způsobilost v oboru klinická stomatologie. Ministerstvo vydá na základě písemné žádosti zubního lékaře osvědčení o získané specializované způsobilosti v oboru klinická stomatologie.