Český inspektorát lázní a zřídel (ČIL)

Vytvořeno: 20. 7. 2020 Poslední aktualizace: 2. 12. 2020

Český inspektorát lázní a zřídel je jako součást Ministerstva zdravotnictví ústředním orgánem státní správy pro stanovení podmínek pro vyhledávání, ochranu, využívání a další rozvoj přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod určených zejména k dietetickým účelům, přírodních léčebných lázní a lázeňských míst. Problematika  je upravena zákonem č. 164/2001 Sb. ze dne 13. dubna 2001 o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „lázeňský zákon“) a prováděcími předpisy.

Česká republika díky své pestré geologické stavbě oplývá značným přírodním bohatstvím. V důsledku příhodných podmínek se na území České republiky vyskytují prameny minerálních, termálních a radioaktivních vod, výrony plynů a ložiska peloidů. Zdroje natolik významné, že je možné u nich prokázat pozitivní vliv na lidský organismus, ať již pomocí jejich fyzikálních, či chemických vlastností, jsou ministerstvem osvědčovány, evidovány a chráněny tak, aby bylo možné považovat jejich využívání za trvale udržitelné. Za tímto účelem existují ochranná pásma, ve kterých je vykonáván státní dozor nad všemi činnostmi, u kterých není možné jednoznačně vyloučit riziko negativního vlivu na osvědčené zdroje. Pro léčbu se zde využívá i klimatických podmínek.
Česká lázeňská péče má mimořádný věhlas v Evropě i zámoří a to díky vysoké kvalitě přírodních léčivých zdrojů a historickému vývoji našeho lázeňství.
Významu přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod musí odpovídat i jejich ochrana v současných socio-ekonomických podmínkách. Je to jeden z předpokladů pro jejich zachování budoucím generacím.