Stanovisko MZ k prokazování zdravotní způsobilosti k řízení drážního vozidla – trolejbusu

Vytvořeno: 11. 1. 2024 Poslední aktualizace: 11. 1. 2024

Na základě četných dotazů zaslaných na Ministerstvo zdravotnictví, které se týkají posuzování zdravotní způsobilosti k řízení drážního vozidla – trolejbusu, včetně proběhlých legislativních změn, sděluje MZ následující stanovisko. 

Ke změně právní úpravy v oblasti podmínek pro vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na trolejbusové dráze došlo zákonem, a to konkrétně zákonem č. 303/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. listopadu 2023. Změna byla přijata v návaznosti na podnět vznesený ze strany Sdružení dopravních podniků České republiky a spočívá ve zúžení okruhu podmínek pro připuštění ke zkoušce, která je podmínkou pro vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na trolejbusové dráze.

Důvodem pro přijatou změnu byla skutečnost, že osoby, které se hodlají stát řidičem trolejbusu, museli být držiteli 2 dokladů, a to průkazu dokládajícího řidičské oprávnění pro vozidla skupiny D podle zákona č. 361/2000 Sb. a též průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze trolejbusové podle zákona o dráhách (viz § 90 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. a § 45 zákona o dráhách).

Žadatelé o vydání obou uvedených dokladů přitom museli splnit do značné míry obdobné podmínky týkající se jejich věku, vzdělání, spolehlivosti či zdravotní způsobilosti, což bylo vyhodnoceno jako duplicitní a nedůvodně zatěžující jak adresáty právní úpravy (žadatele o vydání těchto dokladů), tak správní úřady.

U osob hodlajících řídit drážní vozidlo na dráze trolejbusové byly proto ze zákona o dráhách (§ 45 odst. 2) výše uvedenou novelou vypuštěny podmínky spočívající v dosažení stanoveného věku a vzdělání, v jejich spolehlivosti a rovněž zdravotní způsobilosti.

Namísto těchto požadavků byl v zákoně o dráhách výslovně zakotven požadavek, aby daná osoba byla držitelem řidičského oprávnění pro vozidla skupiny D.

Ve vztahu k podmínce zdravotní způsobilosti je tedy od 1. listopadu 2023 dostačující, pokud osoba hodlající řídit drážní vozidlo na dráze trolejbusové naplní požadavky ustanovení § 82 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., podle kterého žadatel o udělení řidičského oprávnění byl zdravotně způsobilý, kdy podmínky zdravotní způsobilosti pak pro řidiče motorových vozidel upravuje § 84 zákona č. 361/2000 Sb. a podrobněji též vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů.

Osoby, které se hodlají stát řidičem trolejbusu, tedy již dle současně platné právní úpravy k získání průkazu způsobilosti musí splnit jen předepsané podmínky pro vydání řidičského oprávnění pro vozidla skupiny D a postupují přitom podle výše uvedených právních předpisů v oblasti silniční dopravy. Analogicky totéž platí pro pravidelné lékařské prohlídky řidičů trolejbusu – opět se řídí již jen zákonem č. 361/2000 Sb. a na něj navazující vyhláškou č. 277/2004 Sb.