Bilaterální spolupráce

Vytvořeno: 5. 9. 2014 Poslední aktualizace: 6. 1. 2022

Odbor mezinárodních věcí a Evropské unie zabezpečuje tvorbu a realizaci komplexní koncepce zahraniční politiky a mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotnictví, koordinaci plnění úkolů vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích. Přitom vychází z koncepce zahraniční politiky České republiky a potřeb resortu zdravotnictví. Činnosti odboru zajišťují dvě oddělení: oddělení Evropské unie a oddělení bilaterální spolupráce a mezinárodních organizací.

Bilaterální spolupráce

Podstatou dvoustranné spolupráce s partnerskými státy je sdílení a výměna informací a zkušeností, vzájemná koordinace pozic a osobní setkávání představitelů jednotlivých zemí buď na mezinárodních fórech, nebo při příležitosti zdvořilostních návštěv. Nejaktivnější spolupráce probíhá se sousedními státy, aktuálně se dynamicky rozvíjí také spolupráce s Čínskou lidovou republikou a státy regionu Blízkého východu. Bilaterální spolupráce má nejčastěji podobu jednání a setkání na úrovni ministrů nebo nejvyššího vedení ministerstva se zahraničními protějšky, expertních seminářů konaných jak v ČR, tak v zahraničí, nebo koordinace pozic a stanovisek na mezinárodních zdravotních fórech. Prvotní bilaterální kontakty na úrovni ministerstev pak často umožňují rozvoj přímé spolupráce mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními, odborníky a zdravotnickými pracovníky.

Oddělení bilaterální spolupráce v tomto ohledu zajišťuje přípravu podkladů pro vedení ministerstva pro potřeby zahraničních cest či schůzek se zahraničními protějšky, a to včetně protokolárních otázek s tím souvisejících. Spolupráce v oblasti zdravotnictví probíhá také na regionální úrovni v podobě přeshraniční spolupráce, která je koordinována prostřednictvím mezivládních pracovních skupin a komisí pro přeshraniční spolupráci. Jmenovitě se jedná o Česko-saskou mezivládní pracovní skupinu, Česko-bavorskou mezivládní pracovní skupinu a Česko-polskou komisi pro přeshraniční spolupráci (více informací o těchto skupinách naleznete zde). V rámci těchto komisí většinou vznikají projekty zaměřené na přeshraniční spolupráci pro ochranu a podporu veřejného zdraví realizované regionálními aktéry. Organizačně zajišťuje chod komisí za ČR Ministerstvo zahraničních věcí. Komise zasedají jednou za 12 či 18 měsíců vždy střídavě v ČR a v zemi partnera, na závěr každého zasedání je přijat závěrečný protokol.

Vedle výše uvedených pracovních skupin, existují také tzv. smíšené komise, jejichž gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tyto skupiny vznikají na základě smluvních dokumentů o ekonomické spolupráci, které ČR podepsala se svými partnery. Smíšené komise představují vhodný nástroj i pro rozvoj „tradiční“ a ekonomické spolupráce ve zdravotnictví. V nedávné době Ministerstvo zdravotnictví touto cestou navázalo spolupráci s Ázerbájdžánem a Vietnamem.

Mezinárodní smlouvy

Podstatnou náplní oddělení je činnost spojená s vytvářením mezinárodních smluv v působnosti ministerstva, jejich evidencí a publikací ve Sbírce mezinárodních smluv. Dvoustranné mezinárodní smlouvy umožňují intenzifikaci spolupráce, výměnu informací a zkušeností se zahraničními partnery v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, nebo také přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb.

Zahraniční rozvojová spolupráce v oblasti zdravotnictví

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je součástí zahraniční politiky České republiky a jejím hlavním cílem je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti a prosperity chudých a málo rozvinutých států světa. ZRS ČR prošla transformací, která započala v roce 2007 (usnesením vlády ČR č. 1070) a byla ukončena v roce 2010 a jejímž účelem bylo sjednocení postupů a zlepšení kooperace jednotlivých subjektů ZRS.

ZRS se řídí zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů. Gestorem stěžejní části ZRS je na základě daného zákona Ministerstvo zahraničních věcí a aktuálním základním dokumentem ZRS je „Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010-2017“ schválená usnesením Vlády ČR č. 366/2010. Z Koncepce vyplývá, že jednotlivé rezorty zasahují do ZRS prostřednictvím účasti svých zástupců na Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci, prostřednictvím spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí na strategických a koncepčních materiálech, a prostřednictvím nominování svých zástupců k účasti na hodnocení a monitoringu projektů ZRS. Zákon o ZRS dále počítá s existencí České rozvojové agentury (ČRA) jako organizační složkou státu, která vykonává všechny implementační funkce spojené s realizací projektů ZRS v gesci Ministerstva zahraničních věcí. ČRA byla zřízena Ministerstvem zahraničních věcí a v současné době je její hlavní činností příprava a realizace dvoustranných rozvojových projektů mezi Českou republikou a prioritními partnerskými zeměmi ZRS ČR.

ZRS v oblasti zdravotnictví je primárně spravována Ministerstvem zahraničních věcí a konkrétní projekty jsou realizovány ČRA. Výjimku tvoří oblast financování zdravotní péče vládních stipendistů, kdy tuto oblast spravuje Ministerstvo zdravotnictví (v konkrétních případech poskytnutí zdravotní péče stipendistovi to znamená, že osoba, které má být poskytnuta zdravotní péče, prokáže, že je studentem na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přiznání stipendia a poskytovatel zdravotní péče zašle následně vyúčtování poskytnuté zdravotní péče Ministerstvu zdravotnictví, které zdravotní péči proplatí z prostředků vyčleněných na ZRS).

MZ ČR a mezinárodní organizace

Další pilíř činnosti MZ ČR v mezinárodní oblasti vyplývá z členství České republiky v mezinárodních organizacích, v oblasti zdravotnictví jde zejména o členství ČR v Organizaci spojených národů, potažmo Světové zdravotnické organizaci, Radě Evropy, Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj aj. Více informací o MZ ČR a mezinárodních organizacích naleznete zde.