Aktuální výzvy (Výzva č. 3)

Vytvořeno: 1. 11. 2012 Poslední aktualizace: 1. 11. 2012

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 15. 12. 2014 Výzvu č. 3 k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů pro Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Předmětem výzvy jsou aktivity II a IV zaměřené na dlouhodobou, paliativní a geriatrickou péči, domácí a ošetřovatelskou péči a na zvýšení schopností veřejné správy v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni.

Cílem výzvy je posílit sekundární zdravotní péči na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a osoby v terminálním stádiu nemoci. Konkrétně jde o podporu specificky znevýhodněných a dlouhodobě nemocných občanů, včetně dlouhodobé systematické geriatrické péče a podporu kvality péče o osoby s navazujícím zdravotním handicapem.

Předmětem výzvy je podpora dvou aktivit Programu:

Aktivita II – Modernizace a obnova zdravotnických prostředků včetně vybudování technického zázemí pro jejich instalaci a používání za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče se zvláštním důrazem na oblast geriatrické a paliativní péče na území České republiky.

Aktivita IV – Podpora udržitelnosti zdravotních systémů na národní a regionální úrovni v ČR. Výstupem plnění specifického cíle aktivity IV bude zefektivnění strategického plánování, rozvoje veřejných politik a financování ve zdravotnictví oblasti paliativní, geriatrické a dlouhodobé péče jak na regionální úrovni, tak na úrovni národní.

Oprávnění žadatelé:

Aktivita II.

Poskytovatelé zdravotní péče, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí pacienta, podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování §10, odst. 1 b) domácí péče, ve znění pozdějších předpisů.

• Organizace zřizované / zakládané kraji a obcemi;

• Fyzické a právnické osoby;

• Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, příp. ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů).

Podmínkou oprávněnosti žadatele je působení v oblasti uvedeného druhu péče po dobu min. 1 roku v době podání žádosti o poskytnutí grantu.

Oprávnění žadatelé musí mít sídlo na území České republiky.

Aktivita IV.

• Ministerstvo zdravotnictví a jím zřízené organizace

Datum ukončení příjmu žádostí je 28. 2. 2015.

Dokumenty k výzvě naleznete zde.