Aktualizovace přílohy 5.1 Metodika pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP Příručky pro žadatele a příjemce pro 9. a 10. výzvu

Vytvořeno: 4. 7. 2012 Poslední aktualizace: 4. 7. 2012

Dovolujeme si touto cestou oznámit, že došlo k aktualizaci přílohy 5.1 Metodiky pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP Příručky pro žadatele a příjemce pro 9. a 10. výzvu.

Aktualizován byl bod 1.2.3.

Původní znění:
„Zadavatel je u všech zakázek povinen dodržovat pravidla publicity, dále je povinen zajistit, že obchodní podmínky v zadávací dokumentaci a uzavřená smlouva budou obsahovat podmínku, že uchazeč/dodavatel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (např. podmínek smlouvy, podmínek servisní smlouvy vážící se na předmět plnění).“
 
Aktualizované znění:
„Zadavatel je u všech zakázek povinen dodržovat pravidla publicity.“

Důvodem pro tuto změnu je sjednocení povinnosti uveřejnit smlouvu s povinností uvedenou v §147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 
Příloha 5.1 je uveřejněna v souboru příloh pro 9. výzvu zde (Příloha č. 3) a pro 10. výzvu zde (Příloha č. 3).