6. výzva IOP

Vytvořeno: 12. 2. 2010 Poslední aktualizace: 12. 2. 2010

V této sekci jsou Vám k dispozici základní implementační dokumenty vztahující se k 6. výzvě IOP tj. Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.0, platná od 15.2.2010, která je základním a stěžejním dokumentem pro přípravu a následnou realizaci projektu viz. Příloha 1.  
 
Formuláře, které využijete při administraci projektu (např. Oznámení o změnách), při tvorbě Monitorovací zprávy (např. soupiska faktur, štítek na obálku, čestné prohlášení, formulář ZVA atd.) a nebo  při realizaci výběrových řízení (např. Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti) naleznete v Příloze 2 – Přílohy Příručky.  
 
Loga pro potřeby publicity
 
Ministerstvo zdravotnictví připravilo kombinace log „IOP, Evropské unie a Ministerstva zdravotnictví“, které mohou využívat příjemci pro potřeby publicity v rámci svých projektů. Dále byly připraveny vzory stálých vysvětlujících tabulek.
 
Více informací, loga ke stažení a vzory stálých tabulek naleznete zde
 
Limity pro výběrová řízení
 
Rozdělení zakázek dle jejich předpokládané hodnoty tj. na zakázky 1. kategorie, 2. kategorie, nadlimitní a podlimitní naleznete v Příloze č. 3
 
Upozorňujeme žadatele a příjemce, že dokumentace je průběžně aktualizována.
 
Pro výzvu je závazná aktuální dokumentace platná v době vyhlášení dané výzvy. Dokumentace může být aktualizována vydáním Závazného pokynu nebo revizí dokumentace k 6. výzvě. Doporučujeme tedy sledovat internetové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde je aktualizovaná dokumentace pro žadatele a příjemce zveřejňována.
 
Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 11. října 2010 aktualizována Závazným pokynem č. 1. Závazný pokyn č. 1 upravuje povinnost příjemců dotace zasílat odboru evropských fondů pozvánku na otevírání obálek při realizaci zakázek s vyšší hodnotou a to minimálně pět pracovních dnů před jejím konáním.
 
Závazný pokyn č. 1 – Příloha č. 5
 
Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 16. října 2010 obohacena o Zápis o výběru dodavatele. Tento záznam slouží pro popis postupu v rámci zakázek malého rozsahu
 
Zápis o výběru dodavatele – Příloha 6

Přílohy