2. ročník konference Rozvoj aktivit na podporu zdraví a kvality péče ve zdravotnických zařízeních v České republice

Vytvořeno: 9. 1. 2019 Poslední aktualizace: 9. 1. 2019

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s  národní Kanceláří WHO v ČR uspořádalo II. ročník odborné konference Rozvoj aktivit na podporu zdraví a kvality péče ve zdravotnických zařízeních, který se konal 5. listopadu 2018 v kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen „ÚVN“) pod osobní záštitou ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a za podpory Dr. Srdana Matiće, představitele Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, dále též jen „WHO“) a vedoucího Kanceláře WHO v ČR.

Cílem konference bylo navázat na loňský ročník, z něhož vyvstalo k řešení aktuálně klíčové téma související s podporou zdraví, kvalitou zdravotní péče a bezpečím pacientů, jež lze shrnout jako nedostatek zdravotnického personálu, ohrožení jejich zdravotního stavu ve vztahu k objemu práce, přepracovanost a tím možná zvýšená chybovost lidského faktoru. Proto jsme se v rámci přípravy letošního ročníku konference zaměřili na konkrétní aktivity, které pomáhají zdravotnickým pracovníkům při výkonu jejich povolání, a to nejen z hlediska podpory jejich zdraví, ale též z hlediska nových přístupů k organizaci práce apod.

Právě péče o psychický i fyzický stav zdravotnického personálu a podpora zdravého pracovního prostředí je jedním z pěti základních standardů v programu Health Promoting Hospitals & Health Services (dále jen „HPH“), jehož hlavní principy a požadavky chceme prostřednictvím této konference šířit do zdravotnických zařízení v České republice. Konferencí provázela Mgr. Milena Kalvachová, národní koordinátorka programu HPH. Zúčastněno bylo více než 110 odborníků zastupujících zdravotnická zařízení napříč celou ČR.

Spolu s programem HPH je na zdraví pacientů a zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních zaměřen též program The Global Network for Tobacco Free Healthcare Services (dále jen „GNTH“). Ke dni 1. 7. 2017 byla při Ministerstvu zdravotnictví vytvořena tzv. Národní síť nemocnic a zdravotnických zařízení bez tabáku, jenž je českou platformou tohoto programu. Hovorově je program GNTH nazýván programem „nekuřáckých nemocnic“ a představuje přední celosvětovou iniciativu bojující proti užívání tabáku (především aktivní kuřáctví) ve zdravotnických zařízení. Proto byl program GNTH též jedním z témat letošního ročníku konference Rozvoj aktivit na podporu zdraví a kvality péče ve zdravotnických zařízeních. Tuto sekci moderovala národní koordinátorka programu GNTH v ČR, MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D. z Referenčního centra pro závislé na tabáku III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN.

Aby byla konference co nejvíce přínosná pro široké spektrum zúčastněných, byl program koncipován do několika tematických bloků. Všem přítomným bylo představeno mnoho konkrétních příkladů dobré praxe, jak snížit zátěž zdravotnického personálu a pozitivně tak ovlivňovat podmínky pro výkon jejich povolání. Důležité bylo představit taková témata, která jsou implementovatelná do různých typů zdravotnických zařízení, ať už z hlediska rozsahu poskytovaných zdravotních služeb, počtu personálu či počtu lůžek (ne každá aktivita je vhodná pro každé zdravotnické zařízení).  

Z popsaných důvodů byly představeny následující tematické okruhy: supervize ve zdravotnictví, podpora interních auditorů, edukace a vzdělávání ve zdravotnictví, dobrovolnictví ve zdravotnictví, aplikace principů programu HPH a podpora zdraví v ČR a závěrem již zmiňovaná aplikace programu GNTH v ČR. Celkem bylo prezentováno 19 přednášek.

Připravený program byl přítomnými odborníky shledán za velmi zajímavý a odborně přínosný. To dokazovaly i četné diskuse, které se vedly napříč celou konferencí.  Jednotlivých prezentací se ujali nejvyšší odborníci na danou problematiku a konečný výstup z konference byl tak velice pozitivní.

V této konferenční činnosti chce ministerstvo pokračovat i v následujících letech, neboť vzájemné sdílení dobré praxe a inovačních přístupů shledává za jednu z podmínek především pro kvalitní a bezpečné poskytovaní zdravotních služeb, ale též pro efektivní komunikaci mezi státní správou a poskytovateli zdravotních služeb a ostatními subjekty zainteresovanými na poskytování zdravotních služeb, jež je do budoucích let nezbytná.