2. kolo k podání žádosti o vydání osvědčení v rámci Populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu prostaty v ČR

Vytvořeno: 20. 11. 2023 Poslední aktualizace: 23. 11. 2023

Na základě podnětu Komise pro přípravu programu časného záchytu karcinomu prostaty došlo k úpravě podmínek akreditace pracovišť pro MRI prostaty v rámci Populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu prostaty v ČR (dále jen „program“) v konsensu se zástupci České radiologické společnosti ČLS JEP. Byly zpřesněny přístrojové a další požadavky na pracoviště žádající o akreditaci. V souladu s upravenými podmínkami budou pracoviště, která podala v prvním kole žádost o zapojení do programu, oslovena s požadavkem na doplnění relevantních podkladů. Změna Podmínek akreditace pracovišť pro MRI prostaty je zveřejněna ve Věstníku 15/2023.

V souvislosti s uvedeným Ministerstvo zdravotnictví ČR oznamuje vyhlášení 2. kola podávání Žádosti o vydání osvědčení o zařazení radiologického pracoviště pro provádění magnetické rezonance (MRI) v rámci Populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu prostaty v ČR a Žádosti o vydání osvědčení o zařazení urologického pracoviště pro provádění biopsie prostaty v rámci Populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu prostaty v ČR, pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří mají zájem se do tohoto programu přihlásit, a zveřejňuje níže přiložené formuláře žádostí.

V rámci programu jsou ve Věstníku č. 11/2023 zveřejněny následující materiály:

  • Metodika realizace Populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu prostaty v ČR;
  • Podmínky akreditace pracovišť pro biopsie prostaty v rámci programu časného záchytu;
  • Standard provedení biopsie prostaty v rámci programu časného záchytu;
  • Standard provedení multiparametrického zobrazení prostaty magnetickou rezonancí v rámci programu časného záchytu.
  • Podmínky akreditace pracovišť pro MRI prostaty v rámci programu časného záchytu – JIŽ NEPLATNÉ ZNĚNÍ.

V rámci programu je ve Věstníku č. 15/2023 zveřejněn materiál – Podmínky akreditace pracovišť pro MRI prostaty v rámci programu časného záchytu – AKTUÁLNĚ PLATNÉ ZNĚNÍ.

Žádost o vydání osvědčení se předkládá Ministerstvu zdravotnictví pouze prostřednictvím datové schránky: kb9egte. Žádost podána prostřednictvím datové schránky, se považuje za včasně podanou, je-li nejpozději poslední den lhůty dodána do datové schránky Ministerstva zdravotnictví.

Lhůta pro podávání žádostí je stanovena do 20. 12. 2023.

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří již v prvním kole podali žádost o akreditaci v rámci Populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu prostaty v ČR byli dne 22. 11. 2023 vyzváni k doplnění svých žádostí. Aktuálně vyhlášené druhé kolo k podání žádosti o akreditaci se jich tedy již netýká.

Přílohy