18. výzva IOP

Vytvořeno: 20. 12. 2013 Poslední aktualizace: 20. 12. 2013

V této sekci jsou Vám k dispozici základní implementační dokumenty vztahující se k 18. výzvě IOP tj. Text výzvy – Příloha č. 1, Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.0, platná od 20. 12. 2013, která je základním a stěžejním dokumentem pro přípravu a následnou realizaci projektu, viz Příloha 2.

Formuláře, které využijete při administraci projektu (např. Oznámení o změnách), při tvorbě Monitorovací zprávy (např. soupiska faktur, štítek na obálku, čestné prohlášení, formulář ZVA atd.) a nebo při realizaci výběrových řízení (např. Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti) naleznete v Příloze 3 – Přílohy Příručky.

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že dokumentace je průběžně aktualizována. Pro výzvu je závazná aktuální dokumentace platná v době vyhlášení dané výzvy. Dokumentace může být aktualizována vydáním Závazného pokynu nebo revizí dokumentace k 18. výzvě. Doporučujeme tedy sledovat internetové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde je aktualizovaná dokumentace pro žadatele a příjemce zveřejňována.

Příloha č.4 – Závazný pokyn č.1

Příručka pro žadatele a příjemce pro 18. výzvu byla dne 22. 1. 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 1. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je upřesnění technického parametru přístroje Magnetická rezonance, který je součástí standardu vybavenosti pro dospělá TC. Síla magnetického pole je stanovena min. 1,5T a max. 3T.

Příloha č.5 – Závazný pokyn č.2

Příručka pro žadatele a příjemce pro 18. výzvu byla dne 1. 4. 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 2. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je potřeba zohlednit zrušení zákona č. 513/1991 Obchodní zákoník ke dni 1. 1. 2014 v platném znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Příloha č.6 – Závazný pokyn č.3

Příručka pro žadatele a příjemce pro 18. výzvu byla dne 15. 5. 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 3. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je formální úprava některých částí textu (např. doplnění názvu zákonů, sjednocení terminologie) a odstranění odkazů na již neplatné dokumenty a zákony v platném znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Příloha č.7 – Závazný pokyn č. 4

Příručka pro žadatele a příjemce pro 18. výzvu byla aktualizována Závazným pokynem č.4. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace přílohy PPŽP č. 5.1 Metodika pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP v souladu se změnami právních předpisů a Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovacím období 2007-2013 (verze květen 2014).

Příloha č.8 – Závazný pokyn č.5

Příručka pro žadatele a příjemce pro 18. výzvu byla aktualizována Závazným pokynem č.5.  Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace přílohy PPŽP č. 3.1 Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Aktualizace se týká především sankčních ustanovení vztahujících se k porušení povinností příjemce při zadávání veřejných zakázek. Sankční ustanovení nově vycházejí ze vzoru stanoveného Řídicím orgánem IOP.

Příloha č. 9 – závazný pokyn č. 6

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 22. 10. 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 6. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace příloh PPŽP č. 3.2 Vzor Dopisu ministra a č. 3.3 Vzor Podmínek k Dopisu ministra. Aktualizace se týká sankčních ustanovení vztahujících se k porušení povinností příjemce při zadávání veřejných zakázek, které nově vycházejí ze vzoru stanoveného Řídicím orgánem IOP, a dále formální úpravy některých částí textu (např. doplnění názvu zákonů, sjednocení terminologie) a odstranění odkazů na již neplatné dokumenty a zákony v platném znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Příloha č. 10 – závazný pokyn č. 8

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 4. 12. 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 8. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace a doplnění  kapitoly E.2.1.2. – Ukončení realizace projektu, která se týká možnosti prodloužení termínu ukončení realizace projektů v rámci 18. výzvy. Toto prodloužení bude umožněno z důvodu zdržení vydávání řídící dokumentace na straně poskytovatele, které neumožnilo plnění harmonogramu a tím ukončení realizace projektu v termínu stanoveném v projektových žádostech.

 

Přílohy