Informace pro žadatele o dotaci

Vytvořeno: 7. 9. 2022 Poslední aktualizace: 8. 9. 2022

V návaznosti na vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2023 upozorňujeme na následující:

 • v případě, že se na žadatele vztahuje zákonná povinnost podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů, je povinen přiložit do příloh žádosti v Grantysu platný úplný nebo částečný výpis z Evidence skutečných majitelů,
 • v případě podání žádosti v rámci priority 1 nebo 4 žadatel dokládá oprávnění k poskytování paliativní péče vydané příslušným krajským úřadem.

Před odesláním žádosti věnujte pozornost kontrole výskytu neodstranitelných vad žádosti, které vedou k zastavení řízení ze strany poskytovatele dotace. Přehled neodstranitelných vad naleznete v metodice na straně 13. Doporučujeme se zaměřit zejména na následující oblasti:

 • častým důvodem pro zastavení řízení je nedodání všech povinných příloh, zejména pak všech rozpočtových tabulek. Tabulky musí být doloženy ke všem položkám rozpočtu, tedy i k těm na které není požadována dotace (pokud jsou součástí rozpočtu projektu např. služby nebo osobní náklady, přestože na ně není požadována dotace, musí být doloženy příslušné rozpočtové tabulky),
 • před odesláním zkontrolujte, zda částky v rozpočtových tabulkách souhlasí s částkami uvedenými v žádosti o dotaci a jestli jsou všechny tabulky řádně vyplněny,
 • zachovejte předepsaný formát žádosti o dotaci i rozpočtových tabulek,
 • číslo bankovního účtu uvedené v žádosti musí být shodné s bankovním účtem v povinné příloze,
 • indikátory musí být jasně specifikovány včetně uvedení číselného údaje tak, aby byla možná kvantitativní kontrola po ukončení projektu (pokud např. uvedete počet kurzů pro zdravotníky 3, tak nelze zjistit kolik přesně zdravotníků kurz absolvovalo, je nutné zadat přesný počet proškolených zaměstnanců),
 • velkou pozornost věnujte nastavení indikátorů. Pokud zvolíte přednastavené indikátory pro zvolenou prioritu, zadejte do pole hodnota indikátoru konkrétní číslo. Pokud zvolíte variantu vlastní indikátory zadejte vždy název indikátoru např. polohovací lůžka, jednotku indikátoru např. počet kusů a do pole hodnota indikátoru uveďte konkrétní číslo např. 4 (zkontrolujte, zda máte nastaveny indikátory pro všechny výstupy projektu).  Neúplně vyplněné indikátory projektu jsou důvodem pro zastavení řízení,
 • spolufinancování musí mít přímou spojitost s projektem, nelze vykazovat např. provozní náklady nebo mzdy nesouvisející s realizací projektu (opakovaně se stává, že je předkládána žádost, kde jsou zahrnuty veškeré předpokládané mzdové a provozní náklady daného střediska, takto podaný projekt je velmi těžké zpracovat a velmi často obsahuje neodstranitelné vady, případně je nutné jej kompletně přepracovat. Pokud žádáte dotaci např. 70 000 Kč na 4 polohovací lůžka v hodnotě 100 000 Kč, uveďte pouze spolufinancování v rámci tohoto nákupu, a ne provozní náklady celého zařízení),
 • zkontrolujte, zda je žádost řádně podepsána dle pokynů uvedených v metodice,
 • žádost je nutné do 30. září zaslat rovněž datovou schránkou.

Pro lehčí průběh administrativního procesu věnujte pozornost rovněž kontrole výskytu následujících vad či nedostatků v předkládaných žádostech:

 • u priority 1 je umožněno žádat pouze na neinvestiční vybavení do 40 000 Kč uvedené v metodice (velmi často je v žádosti uvedeno i jiné vybavení a žadatel musí žádost zbytečně přepracovávat),
 • častou chybou je použití nesprávných tabulek či tabulek pro jiné dotační období, prosím zkontrolujte si, zda jste ve výběru souborů ke stažení nejprve zadali dotační program pro daný rok, pak se Vám budou nabízet pouze aktuální přílohy (výběr probíhá rolováním, kdy máte pod polem soubory ke stažení uvedeny všechny výzvy – rolováním v nabídce vyberte výzvu pro aktuální období – PPNN 2023 – NEINVESTICE),
 • rozpočtové tabulky odevzdávejte v předepsaném editovatelném formátu, aby bylo možné obsah kopírovat,
 • ze žádosti musí být zřejmé, že požadované položky splňují podmínky metodiky (např. zda jsou kurzy pro zdravotnické pracovníky akreditované nebo certifikované),
 • rozpočtové tabulky přednášková a ediční činnost musí v souhrnu odpovídat celkové částce žádané dotace,
 • do pole cíle projektu, cílová skupina apod. vyplňte konkrétní výstupy projektu, přesnou specifikaci cílové skupiny. V případě poskytovatelů paliativní péče uveďte kapacitu zařízení, počet klientů v uplynulém období a bližší specifikaci cílové skupiny a poskytovaných služeb. Vzhledem k tomu, že tento dotační program je zaměřen na podporu péče o terminálně nemocné, není nutné u každého projektu uvádět obecný popis paliativní hospicové péče a její přínos pro společnost,
 • v případě, že zasíláte dodatek ke smlouvě o běžném účtu, je nutné zaslat i původní smlouvu.

Doporučujeme nenechávat podání žádostí až na poslední týden platnosti výzvy. Raději začněte s předstihem a v případě nejasností kontaktujte správce dotace. Pokud budete mít problém či dotazy týkající se systému Grantys, kontaktujte technickou podporu na tel.: 515 903 115, e-mail: grantys@nap.cz.

Tato informace nenahrazuje plné znění metodiky Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění.