17. výzva IOP

Vytvořeno: 20. 12. 2013 Poslední aktualizace: 20. 12. 2013

V této sekci jsou Vám k dispozici základní implementační dokumenty vztahující se k 17. výzvě IOP tj. Text výzvy – Příloha č. 1, Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.0, platná od 20. 12. 2013, která je základním a stěžejním dokumentem pro přípravu a následnou realizaci projektu, viz Příloha 2.

Formuláře, které využijete při administraci projektu (např. Oznámení o změnách), při tvorbě Monitorovací zprávy (např. soupiska faktur, štítek na obálku, čestné prohlášení, formulář ZVA atd.) a nebo při realizaci výběrových řízení (např. Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti) naleznete v Příloze 3 – Přílohy Příručky.

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že dokumentace je průběžně aktualizována. Pro výzvu je závazná aktuální dokumentace platná v době vyhlášení dané výzvy. Dokumentace může být aktualizována vydáním Závazného pokynu nebo revizí dokumentace k 17. výzvě. Doporučujeme tedy sledovat internetové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde je aktualizovaná dokumentace pro žadatele a příjemce zveřejňována.

Příloha č. 4 – závazný pokyn č.1

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 1. 4. 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 12. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je potřeba zohlednit zrušení zákona č. 513/1991 Obchodní zákoník ke dni 1. 1. 2014 v platném znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu.

Příloha č. 5 – závazný pokyn č. 2

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 4. září 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 2. Závazný pokyn formálně upravuje přílohu 5.1 Příručky pro žadatele a příjemce – Metodiku pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace přílohy PPŽP č. 5.1 Metodika pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP v souvislosti se zvýšením limitu pro veřejnou zakázku malého rozsahu z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč, ke kterému došlo novelizací zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a aktualizací Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,v programovém období 2007-2013 (verze květen 2014).

Příloha č. 6 a č. 7 – Soupiska faktur

Dne 6. 10. 2014 přichází v platnost úprava vyplnění Soupisky faktur, která je platná pro všechny výzvy a všechny příjemce. V příloze je uvedena vzorová tabulka Soupisky faktur a Postup pro vyplnění Soupisky faktur.

Příloha č. 8 – závazný pokyn č. 3

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 21. 10. 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 3. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace příloh PPŽP č. 3.1 Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, č. 3.2 Vzor Podmínek Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu a č. 3.3 Postup při porušení Podmínek Stanovení výdajů. Aktualizace se týká sankčních ustanovení vztahujících se k porušení povinností příjemce při zadávání veřejných zakázek, které nově vycházejí ze vzoru stanoveného Řídicím orgánem IOP, a dále formální úpravy některých částí textu (např. doplnění názvu zákonů, sjednocení terminologie) a odstranění odkazů na již neplatné dokumenty a zákony v platném znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Příloha č. 9 – závazný pokyn č. 4

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 4. 12. 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 4. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace a doplnění  kapitoly E.2.1.2. – Ukončení realizace projektu, která se týká možnosti prodloužení termínu ukončení realizace projektů v rámci 17. výzvy. Toto prodloužení bude umožněno z důvodu zdržení vydávání řídící dokumentace na straně poskytovatele, které neumožnilo plnění harmonogramu a tím ukončení realizace projektu v termínu stanoveném v projektových žádostech.

 

 

Přílohy