16. výzva IOP

Vytvořeno: 30. 8. 2013 Poslední aktualizace: 30. 8. 2013

V této sekci jsou Vám k dispozici základní implementační dokumenty vztahující se k 16. výzvě IOP tj. Text výzvy – Příloha č. 1, Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.0, platná od 1. 9. 2013, která je základním a stěžejním dokumentem pro přípravu a následnou realizaci projektu viz Příloha 2.

Formuláře, které využijete při administraci projektu (např. Oznámení o změnách), při tvorbě Monitorovací zprávy (např. soupiska faktur, štítek na obálku, čestné prohlášení, formulář ZVA atd.) a nebo při realizaci výběrových řízení (např. Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti) naleznete v Příloze 3 – Přílohy Příručky.

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že dokumentace je průběžně aktualizována. Pro výzvu je závazná aktuální dokumentace platná v době vyhlášení dané výzvy. Dokumentace může být aktualizována vydáním Závazného pokynu nebo revizí dokumentace k 16. výzvě. Doporučujeme tedy sledovat internetové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde je aktualizovaná dokumentace pro žadatele a příjemce zveřejňována.

Závazný pokyn č.1-příloha č.4

Příručka pro žadatele a příjemce  pro 16. výzvu byla dne 11. 11. 2013 aktualizována Závazným pokynem č. 1. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je upřesnění postupu příjemců v případě realizace veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.

Závazný pokyn č.3-příloha č.5

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 6. 1. 2014 aktualizována Závazným pokynem č.3. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace a doplnění kapitoly F na základě nové praxe financování.

Závazný pokyn č. 2 – příloha č.6

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 9. 1. 2014 aktualizována Závazným pokynem č.2. Důvodem vydání tohoto závazného je úprava Vzoru Podmínek Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu, která je přílohou tohoto závazného pokynu.

Závazný pokyn č. 3 – příloha č.7

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 1. 4. 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 3. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je potřeba zohlednit zrušení zákona č. 513/1991 Obchodní zákoník ke dni 1. 1. 2014 v platném znění Podmínek Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu.

Závazný pokyn č.5 – příloha č.8

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 4. září 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 5. Závazný pokyn formálně upravuje přílohu 5.1 Příručky pro žadatele a příjemce – Metodiku pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP.

Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace přílohy PPŽP č. 5.1 Metodika pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP v souvislosti se zvýšením limitu pro veřejnou zakázku malého rozsahu z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč, ke kterému došlo novelizací zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a aktualizací Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,v programovém období 2007-2013 (verze květen 2014).

 

Závazný pokyn č.7 – příloha č.9

Od 2.10.2014 bude aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla Závazným pokynem č. 7.  Důvodem úpravy je možnost prodloužení termínu ukončení realizace projektu, která může přesáhnout termín stanovený ve Výzvě vyhlášené 1. září 2013.

Soupiska faktur – příloha č. 11

Dne 6. 10. 2014 přichází v platnost úprava vyplnění Soupisky faktur, která je platná pro všechny výzvy a všechny příjemce. V příloze je uvedena vzorová tabulka Soupisky faktur a Postup pro vyplnění Soupisky faktur.

 

Závazný pokyn č. 6 – příloha č. 12

Dne 21.10.2014 byla  aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla Závazným pokynem č. 6. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace přílohy PPŽP č. 3.1 Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace 3.2 Postup při porušení Podmínek Stanovení výdajů. Aktualizace se týká sankčních ustanovení vztahujících se k porušení povinností příjemce při zadávání veřejných zakázek, které nově vycházejí ze vzoru stanoveného Řídicím orgánem IOP, a dále formální úpravy některých částí textu (např. doplnění názvu zákonů, sjednocení terminologie) a odstranění odkazů na již neplatné dokumenty a zákony v platném znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Přílohy