EU4Health – druhá vlna výzev k předkládání žádostí o udělení grantu

Vytvořeno: 21. 10. 2021 Poslední aktualizace: 21. 10. 2021

Evropská komise zveřejnila dne 13. října 2021 2. vlnu výzev k předkládání Žádostí o udělení grantu v rámci programu EU4Health. Příjem Žádostí o udělení grantu je stanoven od 14. října 2021 do 25. ledna 2022 17:00 hod (CET, Brusel). Stručné informace o vypsaných 13 výzvách včetně pravidel způsobilosti, zpracování Žádosti, hodnocení, partnerství, atd. naleznete níže a v přílohách.

Action grants for the Computer-aided Drug Repurposing for Cancer Therapy Project

Výzva pro počítačem podporované využití léků k terapii rakoviny

Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-16

Rozpočet

3 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Není specifikováno, vizte obecná pravidla způsobilosti žadatelů níže

Doporučená délka projektu

12 – 36 měsíců, doporučená délka je 24 – 36 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

1 či maximálně 2 projekty

Specifické podmínky

Žádosti mohou být podány jednotlivým žadatelem či konsorciem, přičemž jednotliví žadatelé nebo vedoucí partneři konsorcia musí předložit důkaz o předchozí relevantní zkušenosti v dané oblasti.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Action grants boosting cancer prevention through the use of the European Code against Cancer and other concerted actions

Výzva na podporu prevence rakoviny pomocí evropského kodexu proti rakovině a dalších koordinovaných akcí

Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-18

Rozpočet

EUR 1 500 000 část a) Podpora prevence rakoviny s využitím mobilních aplikací, propagace

EUR 1 000 000 část b) Podpora zdravotní gramotnosti v prevenci proti rakovině

Způsobilí žadatelé

Vzdělávací instituce, organizace občanské společnosti (sdružení, nadace, nevládní organizace a podobné subjekty), výzkumné ústavy působící v oblasti veřejného zdraví se zkušenostmi v oblasti informací, komunikace a nerovností.

Doporučená délka projektu

12 – 36 měsíců, doporučená délka je 24 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

2 projekty obsahující část a) a b)

Specifické podmínky

Žádosti mohou být podány jednotlivým žadatelem či konsorciem.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Action grants to organise and collect data to understand the safety, quality and efficacy of therapies applied in the field of assisted reproduction and based on haematopoietic stem cells

Výzva podporující organizaci a shromažďování údajů za účelem porozumění bezpečnosti, kvality a účinnosti terapií uplatňovaných v oblasti asistované reprodukce a na bázi hematopetických kmenových buněk

Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-17

Rozpočet

EUR 2 000 000 část a) Asistovaná reprodukce

EUR 2 000 000 část b) Terapie založená na hematopoetických kmenových buňkách

Způsobilí žadatelé

Žadatelé musí mít zkušenosti v oblasti:

a) asistovaná reprodukce;

b) krvetvorné kmenové buňky.

a se shromažďováním údajů o klinických výsledcích v rámci těchto oblastí.

Rozsah činnosti žadatelů musí pokrývat více než jeden členský stát EU.

Doporučená délka projektu

12 – 36 měsíců, doporučená délka je 36 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

1 projekt pro každou část

Specifické podmínky

Žádosti mohou být podány jednotlivým žadatelem či konsorciem (minimum členů není požadováno).

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Action grants to support the implementation of best practices in community-based services for the human immunodeficiency virus (HIV) infection and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), tuberculosis, viral hepatitis and sexually transmitted infections

Výzva na podporu zavádění osvědčených postupů v komunitních službách v oblasti infekce virem HIV a AIDS, tuberkulózy, virové hepatitidy a sexuálně přenosných infekcí

Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-13

Rozpočet

EUR 5 000 000

Způsobilí žadatelé

Žadatelé, kteří mají zájem se přihlásit musí splňovat následující kritéria způsobilosti:

1. Organizace občanské společnosti (sdružení, nadace, nevládní organizace a podobné subjekty)

2. Činnosti žadatele musí souviset s prevencí, zvyšováním povědomí, službami podpory veřejného zdraví, komunitními službami, případně jinými podobnými aktivitami zaměřenými na snižování přenosu nebo zlepšování kvality života lidí žijících s HIV/AIDS, virovou hepatitidou (B, nebo C), nebo tuberkulózou.

3. Ideálně patří do jedné nebo více z následujících kategorií:

– Organizace pracující s postiženými komunitami nebo s rizikovými skupinami populace;

– Regionální sítě, případně zastřešující organizace.

Doporučená délka projektu

36 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

1 – 5 projektů

Specifické podmínky

Žádosti mohou být podány jednotlivým žadatelem či konsorciem. Žadatelé musí mít potřebné geografické pokrytí. Více informací ve Výzvě.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Action grants supporting training activities, implementation, and best practices – EU One Health

Action Plan against antimicrobial resistance

Výzva na podporu vzdělávacích aktivit, implementace a osvědčených postupů v rámci EU One Health Action Plan proti antimikrobiální rezistenci

Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-14

Rozpočet

EUR 7 000 000

Způsobilí žadatelé

Není specifikováno, vizte obecná pravidla způsobilosti žadatelů níže

Doporučená délka projektu

36 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

Max. 5 projektů

Specifické podmínky

Žádosti musí být podány konsorciem sestávajícím z alespoň 3 žadatelů ze 3 odlišných zemí účastnících se programu (země EU, EHP a třetí země přidružené k programu).

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Action grants for ‘Cancer Diagnostic and Treatment for All’ including ‘Genomic for Public Health’

Výzva pro diagnostiku a léčbu rakoviny určenou pro všechny včetně genomických modifikací určených k lepší diagnostice a podpoře zdraví veřejnosti

Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-15

Rozpočet

EUR 3 000 000 část a) Léčba rakoviny určená pro všechny

EUR 3 000 000 část b) Genomické modifikace k podpoře veřejného zdraví

Způsobilí žadatelé

Není specifikováno, vizte obecná pravidla způsobilosti žadatelů níže

Doporučená délka projektu

12 – 36 měsíců, doporučená délka je 24 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

Max. 2 projekty

Specifické podmínky

Žádosti mohou být podány jednotlivým žadatelem či konsorciem.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Action grants to reduce liver and gastric cancers caused by infections

Výzva na snížení případů rakoviny jater a žaludku způsobenou infekcemi

Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-10

Rozpočet

EUR 2 000 000

Způsobilí žadatelé

Není specifikováno, vizte obecná pravidla způsobilosti žadatelů níže

Doporučená délka projektu

12 – 36 měsíců, doporučená délka je 24 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

Max. 2 projekty – Jeden zaměřený na HBV a HCV a jeden cílený na Helicobacter pylori

Specifické podmínky

Žádosti mohou být podány jednotlivým žadatelem či konsorciem.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Action grants for developing a pilot project for an EU infrastructure ecosystem for the secondary use of health data for research, policy-making and regulatory purposes

Výzva na vypracování pilotního projektu pro ekosystém infrastruktury EU pro sekundární využití zdravotních údajů pro účely výzkumu, tvorby postupů a regulací

Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-06

Rozpočet

EUR 5 000 000

Způsobilí žadatelé

Úřady udělující přístup k údajům či jiné orgány členských států a výzkumné infrastruktury (ERIC, apod.)

Doporučená délka projektu

12 – 24 měsíců, optimální délka 18 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

1 projekt

Specifické podmínky

Žádosti musí být podány konsorciem složeným z alespoň:

a)       3 právně ustanovených národních úřadů (příp. v procesu získání právního ustanovení) mající právní přístup ke zdravotním údajům a patřících do 3 různých zemí EU/EHP;

b)      2 již zavedených evropských Konsorcií pro výzkumné infrastruktury (ERIC) nebo ekvivalentní;

Zapojení EU agentur v oblasti zdraví (EMA, ECDC) bude bráno jako součást projektu a jejich účast nebude v rámci pilotního projektu placená.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Action grants to support implementation of best practices on the ground with direct impact on the effort to tackle mental health challenges during COVID-19

Výzva podporující zavádění osvědčených postupů v praxi s přímým dopadem na zvládnutí překážek v oblasti duševního zdraví během Covid-19

Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-07

Rozpočet

EUR 750 000

Způsobilí žadatelé

Státní či soukromé neziskové organizace. Doporučené jsou neziskové organizace působící v oblasti duševního zdraví.

Doporučená délka projektu

12 – 36 měsíců, doporučená délka je 24 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

Max. 2 projekty

Specifické podmínky

Konsorcium musí tvořit alespoň jedna nestátní nezisková organizace působící v oblasti duševního zdraví nejlépe na úrovni EU.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Action grants to support actions to improve access to human papillomavirus vaccination

Výzva na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení přístupu k očkování proti lidskému papilomaviru

Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-08

Rozpočet

EUR 1 200 000

Způsobilí žadatelé

Není specifikováno, vizte obecná pravidla způsobilosti žadatelů níže

Doporučená délka projektu

12 – 36 měsíců, doporučená délka je 24 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

1 projekt

Specifické podmínky

Žádosti mohou být podány jednotlivým žadatelem či konsorciem.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Action grants for the initiative ‘HealthyLifestyle4All’: promotion of healthy lifestyles

Výzva pro iniciativy týkající se propagace zdravého životního stylu

Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-09

Rozpočet

EUR 4 400 000

Způsobilí žadatelé

Žadatel musí být schopen se zapojit jak do vzdělávání, tak zdravotnictví a přijímat závazky od příslušných národních úřadů.

Doporučená délka projektu

12 – 36 měsíců, doporučená délka je 24 – 36 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

Max. 3 projekty

Specifické podmínky

Žádosti mohou být podány jednotlivým žadatelem či konsorciem.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Action grants for ‘EU Cancer Treatment Capacity and Capability Mapping’ project – Network of

Comprehensive Cancer Centres

Výzva na projekt „Mapování kapacity a schopností v oblasti léčby rakoviny v EU“ – síť komplexních onkologických center

Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-11

Rozpočet

EUR 1 200 000

Způsobilí žadatelé

Není specifikováno, vizte obecná pravidla způsobilosti žadatelů níže

Doporučená délka projektu

12 – 36 měsíců, doporučená délka je 24 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

1 projekt

Specifické podmínky

Žádosti mohou být podány jednotlivým žadatelem či konsorciem.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Action grants to create a ‘Cancer Survivor Smart Card’

Výzva k vytvoření „Chytré karty k přežití rakoviny“

Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-12

Rozpočet

EUR 1 800 000

Způsobilí žadatelé

Vzdělávací instituce, organizace občanské společnosti (sdružení,

nadace, neziskové organizace, apod.), výzkumné ústavy působící v oblasti veřejného zdraví se zkušenostmi v oblasti informací a komunikace.

Doporučená délka projektu

12 – 36 měsíců, doporučená délka je 24 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

1 projekt

Specifické podmínky

Není specifikováno

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Příjem žádostí o poskytnutí dotace je u těchto Výzev stanoven v termínu od 14. října 2021 do 25. ledna 2022 17:00 CET (Brusel).

Harmonogram výzev:

Zveřejnění výzev

13. října 2021

Zahájení příjmu žádostí

14. října 2021

Ukončení příjmu žádostí

25. ledna 2022, 17:00 CET (Brusel)

Hodnocení zajišťované Evropskou komisí

Únor – květen 2022

Informace o výsledku hodnocení

Červen 2022

Podpis grantové dohody

Říjen 2022

 

Základní pravidla způsobilosti:

Způsobilými žadateli jsou právnické osoby (veřejné i soukromé) založené dle práva EU nebo mezinárodní organizace, které byly zřízeny v některých ze zemí EU, EHP, nebo v zemích přidružených k programu EU4Health (třetí země, kandidátské země a potenciální kandidátské země), případně v zemích, ve kterých probíhá jednání o přidružení, a kde dohoda vstoupí v platnost před podpisem grantu.

Žadatelé a partneři musí být finančně způsobilí, tj. mít stabilní a dostatečné finanční zdroje, aby dokázali garantovat plnění projektových aktivit po celou dobu trvání projektu a byli schopni zajistit jeho spolufinancování.

Žadatelé musí být kvalifikačně způsobilí, mít know-how a zdroje k úspěšné realizaci projektu a mít zkušenost s projekty podobné povahy a velikosti.

Předložení Žádosti o udělení grantu

Žádosti mohou být podány pouze elektronicky prostřednictvím Funding & Tenders portálu Evropské komise. Manuál k vyplňování Žádostí o poskytnutí dotace je k dispozici zde: EU Funding & Tenders Online Manual. Podání Žádosti probíhá v následujících krocích:

 1. Vytvořte si uživatelský účet v sekci Create an account a registrujte organizaci v sekci Participant register, kde budete ověřeni centrální validační službou (ověření REA). K ověření je třeba nahrát dokumenty prokazující právní status vaší organizace. Pokud nejste veřejnou institucí (včetně orgánů státní správy) či mezinárodní organizací a požadujete grant ve výši více než 60 000 EUR, budete požádáni o doložení dokumentů prokazujících finanční způsobilost vaší organizace (tj. výkaz zisků a ztrát, obchodní plán, zprávu o auditu vypracovanou externím auditorem osvědčující výdaje za poslední uzavřený finanční rok, atd.). Po dokončení registrace obdržíte 9ti místní identifikační číslo (Participant Identification Code, PIC).
 2. Podejte Žádost prostřednictvím portálu Funding & tenders portalu, odkaz je k dispozici vždy v konkrétní Výzvě. Samotná žádost o grant sestává ze tří částí:
 • Část A náleží administrativním informacím o Žadateli (budoucí koordinátor, příjemci, přidružené subjekty), je zde požadován souhrnný rozpočet projektu, který vyplňte přímo online.
 • Část B se týká odborného popisu aktivit (tzv, pracovních balíčků). Stáhněte si povinnou Word šablonu, která je k dispozici na samotném Funding & tenders portalu v sekci, kde vyplňujete žádost. Po jejím vyplnění ji přiložte k Žádosti ve formátu PDF.
 • Přílohy, které nahrajte ve formátu PDF (Excel je podporován jen někdy v závislosti na typu souboru):
 • Podrobný rozpočet projektu (vzor je dostupný na stránce každé jednotlivé výzvy)
 • Profesní životopisy hlavních členů projektového týmu
 • Seznam zkušeností s předchozími projekty (klíčové projekty za poslední 4 roky)

Vzor formuláře žádosti o grant bude dostupný na stránkách jednotlivých výzev.

Hodnotící kritéria pro udělení grantu:

 1. Relevance ve vztahu zaměření výzvy (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – jasnost a konzistentnost projektu, jeho cíle a jeho přímá propojenost s tématy a prioritami Výzvy, přidaná hodnota na nadnárodní úrovni/úrovni EU, nadnárodní/EU dopad, možnost využití výsledků v dalších státech, přeshraniční spolupráce, atd.
 2. Kvalita projektu
  1. Struktura projektu (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – technická kvalita projektu, provázanost mezi identifikovanými problémy, potřebami a navrhovaným řešením (logický rámec projektu), metodika realizace projektu (řízení, postupy, časový harmonogram, rizika, monitorování a hodnocení), proveditelnost projektu v navrhovaném časovém rámci, efektivita nákladů (odpovídající rozpočet pro správnou implementaci).
  2.  Projektový tým a spolupráce v rámci konsorcia (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – kvalitní konsorcium a projektový tým, doložení kvalifikace a zkušeností zaměstnanců odpovědných za řízení a implementaci projektu, souhrn aktivit žadatele za poslední rok, seznam klíčových projektů žadatele za poslední 4 roky, vhodné postupy a mechanismy řešení problémů pro spolupráci v rámci projektových týmů a konsorcia.
 3.  Dopad projektu (k postupu je třeba získat min. 7 bodů z max. 10 bodů) – očekávaný dlouhodobý dopad výsledků projektu na cílovou skupinu/veřejnost, vhodná strategie pro zajištění udržitelnosti projektu po ukončení financování z EU.

Výše grantu EU

Evropská komise poskytuje z programu EU4Health grant do výše maximálně 60 % celkových způsobilých nákladů. V případech výjimečné prospěšnosti může příspěvek EU dosahovat až 80 % způsobilých nákladů.

Za výjimečně prospěšné se považují projekty, kde alespoň 30 % rozpočtu projektu náleží subjektům členských států, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru, a kterých se účastní subjekty z alespoň 14 členských států, z nichž přinejmenším čtyři jsou členské státy, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru.

Partnerství v projektech

Projekty financované z programu EU4Health musí mít přidanou hodnotu na úrovni EU. Proto je jedním ze základních požadavků předložení projektové žádosti konsorciem partnerů z alespoň 3 různých zemí účastnících se programu (u některých výzev je dokonce požadováno ještě širší geografické pokrytí).

Při hledání partnerů do konsorcia lze využít nástroj „Partner search“, který naleznete v levém panelu po rozkliknutí odkazu konkrétní výzvy. V této záložce můžete prohlížet nabídky zahraničních organizací a současně (pokud jste registrovaní systému) vkládat vlastní nabídky partnerství.

Přílohy