1. výzva IOP

Vytvořeno: 7. 5. 2008 Poslední aktualizace: 7. 5. 2008

1. výzva IOP
28.5.2008
V této sekci jsou Vám k dispozici základní implementační dokumenty vztahující se k 1. výzvě IOP tj. text Výzvy, který upřesňuje podmínky čerpání dotace z globálního grantu Služby v oblasti veřejného zdraví a dále Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.1 včetně příloh platná od 26. září 2008, která je základním a stěžejním dokumentem pro přípravu a následnou realizaci projektu.
                 
Text Výzvy – Příloha 1
Příručka pro žadatele a příjemce – Příloha 2
 
Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 4. března 2009 aktualizována Závazným pokynem č. 1. Závazný pokyn upravuje zejména oblast zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, oblast monitorování projektu a financování.
 
Závazný pokyn včetně příloh – Příloha 3
 


Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 25. listopadu 2009 aktualizována Závazným pokynem č. 2. Závazný pokyn upravuje zejména oblast monitorování projektu a financování.


Závazný pokyn včetně příloh – Příloha 4


Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 18. března 2010 aktualizována Závazným pokynem č. 3. Závazným pokynem je upraveno předkládání Zprávy pro závěrečné vyhodnocení akce.


Závazný pokyn včetně příloh – Příloha 5


Postup pro vyplnění Monitorovací zprávy a hlášení a zjednodušené Žádosti o platbu
Od 17. srpna 2009 je možné v IS Benefit7 vyplňovat monitorovací zprávy a monitorovací hlášení. Podrobné informace, kdy předkládat monitorovací zprávu a hlášení a jak při vyplňování v IS Benefit7 postupovat,  jsou součástí Závazného pokynu č. 2.
 
Přílohy k monitorovací zprávě jako je soupiska faktur, tabulka pro sledování indikátorů, čestné prohlášení (pozor, čestné prohlášení je nutné dokládat i k monitorovacímu hlášení) naleznete v Příloze 6.
 
Přílohy k MZ.zip – Příloha 7


Formuláře
 
Dále jsou zde ke stažení formuláře, které využijete při administraci projektu – v současné době jde o formulář Oznámení o změně a vzory čestných prohlášení k výběrovému řízení. Další formuláře budou doplněny.
 
Oznámení o změně – barevná varianta – Příloha 8
Oznámení o změně – černobílá varianta – Příloha 9
Čestné prohlášení k dokumentům VŘ – Příloha 10
Čestné prohlášení o mlčenlivosti – Příloha 11 
 
Loga pro potřeby publicity
 
Ministerstvo zdravotnictví připravilo kombinace log „IOP, Evropské unie a Ministerstva zdravotnictví“, které mohou využívat příjemci pro potřeby publicity v rámci svých projektů.
 
Dále byly připraveny vzory stálých vysvětlujících tabulek. Tabulku je příjemce povinen umístit nejpozději do 6 měsíců od ukončení realizace projektu na viditelném místě.
 
Více informací, loga ke stažení a vzory stálých tabulek naleznete zde


Limity pro výběrová řízení


Rozdělení zakázek dle jejich předpokládané hodnoty tj. na zakázky 1. kategorie, 2. kategorie, nadlimitní a podlimitní naleznete v Příloze č. 12


 


Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 2. dubna 2010 aktualizována Závazným pokynem č. 4. Závazným pokynem je upraveno předkládání Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu a je aktualizován její vzor.


 


Závazný pokyn včetně příloh – Příloha 6  


Přílohy