Zveřejnění otevřených výzev na projekty v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví

Vytvořeno: 16. 5. 2019 Poslední aktualizace: 16. 5. 2019

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) zveřejnila v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020 dvě otevřené výzvy k předkládání projektových žádostí. Výzvy vychází z pracovního plánu programu na rok 2019 a jsou zaměřeny na:

 1. podporu registrů vzácných onemocnění:
 • celková alokace výzvy: 3 800 000 EUR;
 • oprávněnými žadateli jsou etablované Evropské referenční sítě (jedná se o sítě partnerů, které usnadňují spolupráci v oblasti komplexních a vzácných onemocnění mezi poskytovateli zdravotních služeb napříč Evropou, dosud jich bylo schváleno 24 a účastní se jich více než 900 vysoce specializovaných zdravotnických oddělení z více než 300 nemocnic v 26 státech EU);
 • koordinátor evropské referenční sítě (ERN) nebo Rada ERN odsouhlasí návrh žádosti o grant na projekt a nominuje poskytovatele zdravotní péče (člena dané ERN), který bude odpovědný za koordinaci projektu. Tento subjekt bude zastřešovat spolupráci mezi partnery (zejména dalšími členy dané ERN), kteří se budou podílet na implementaci projektu.

   

 1. podporu opatření zaměřených na provádění Pokynů EU pro uvážlivé používání antimikrobiálních látek v humánním lékařství:
 • celková alokace výzvy: 2 000 000 EUR;
 • oprávněnými žadateli jsou profesní sdružení poskytovatelů zdravotní péče a další zainteresovaní aktéři systému zdravotní péče;
 • cílem projektu je zapojit stakeholdery na evropské úrovni do propagace, šíření a zavádění do praxe Pokynů EU pro uvážlivé používání antimikrobiálních látek v humánním lékařství, se zaměřením na cílové skupiny uvedené v pokynech, tzn. lékaře, lékárníky, zdravotní sestry, specialisty na infekční onemocnění a ty, kteří se podílejí na řízení zdravotnických systémů v členských zemích;
 • aktivity by měly být zaměřeny na vývoj a zavádění balíčků intervencí přizpůsobených potřebám konkrétních cílových skupin (vč. adaptace pokynů na místní kontext, balíčků školení, auditních nástrojů, evaluačních nástrojů, nástrojů pro poskytování zpětné vazby předepisujícím lékařům, apod.).

Pokyny pro žadatele jsou dostupné zde.

Žádosti je nutno podávat elektronicky, prostřednictvím Funding & Tender opportunities Portalu Evropské komise. Uzávěrka pro podávání žádostí je pro obě výzvy 10. září 2019.