Zveřejnění otevřených výzev na projekty v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví

Vytvořeno: 5. 3. 2020 Poslední aktualizace: 5. 3. 2020

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) zveřejnila v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020 otevřené výzvy k předkládání projektových žádostí v 7 tematických oblastech. Výzvy vychází z pracovního plánu programu na rok 2020 a jsou zaměřeny na:

1. Healthcare public procurement in the EU – PJ-02-2020 (alokace výzvy: 350 000 EUR, bude podpořen 1 projekt) – sdílení zkušeností a mapování postupů při organizaci veřejných zakázek ve zdravotnickém sektoru v členských státech, včetně zakázek na nákup léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a služeb; identifikace možných společných kroků EU neprávního charakteru k usnadnění/zefektivnění zadávání veřejných zakázek v odvětví zdravotnictví;

2. Support for health investment – PJ-03-2020 (alokace výzvy: 1,5 mil. EUR, bude podpořen 1 projekt) – zmapování investičních potřeb ve zdravotnictví a identifikování investic, které by měly být realizovány s podporou Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2021–2027; zvyšování kompetencí stakeholderů v oblasti zdravotnictví využívat rozličné finanční nástroje, připravovat investiční plány, apod.;

3. Support for the implementation of best practices in the area of mental health – Transfer of iFightDepression (European Alliance Against Depression) – PJ-04-2020 (alokace výzvy: 2 mil. EUR, bude podpořen 1 nebo více projektů) – podpora přenosu programu „iFightDepression“ Evropské aliance proti depresi do dalších evropských států. Tato osvědčená praxe, která pochází z Německa, byla zavedena od roku 2004 také v několika dalších zemích a tato výzva cílí na její šíření do dalších států. Jedná se o čtyř-úrovňový intervenční program zaměřený na zlepšení péče o pacienty trpící depresí a prevenci sebevražedného chování;

4. Support for the implementation of best practices in the area of mental health – Transfer of Housing First Portugal (Casas Primeiro Portugal) – PJ-05-2020 (alokace výzvy: 1 mil. EUR, bude podpořen 1 nebo vice projektů) – podpora přenosu osvědčené praxe „Housing First Portugal“ do dalších evropských států. Jedná se o iniciativu, jejímž cílem je poskytnout chráněné bydlení v komunitě osobám, které jsou dlouhodobě bez přístřeší a trpí těžkým duševním onemocněním, v některých případech v kombinaci se závislostí na návykových látkách;

5. Increased access to vaccination for newly arrived migrants in first line, transit and destination countries – PJ-06-2020 (alokace výzvy: 1 mil. EUR, bude podpořen 1 nebo vice projektů) – podpora členských států při snižování výskytu a přenosu nemocí, kterým lze předcházet očkováním, prostřednictvím zvýšení proočkovanosti nově příchozích migrantů;

6. Increased access to vaccination for disadvantaged, isolated and difficult to reach groups of population – PJ-07-2020 (alokace výzvy: 1 mil. EUR, bude podpořen 1 nebo více projektů) – podpora členských států při snižování výskytu a přenosu nemocí, kterým lze předcházet očkováním, prostřednictvím zlepšení přístupu k očkování znevýhodněných a sociálně vyloučených skupin (vyloučených z ekonomických, sociálních, etnických důvodů či z hlediska přístupu ke vzdělání a zdravotní péči).

7. Stakeholder activities to support strengthened cooperation against vaccine-preventable diseases – PJ-08-2020 (alokace výzvy: 1 mil. EUR, bude podpořen 1 nebo více projektů) – podpora činnosti Koalice pro vakcinaci v plnění závazků v oblastech, kterým se věnuje Doporučení Rady 2018/C 466/01 o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním. Projektu by se měli účastnit členové Koalice proti vakcinaci a jiní stakeholdeři z členských států EU, zemí EHP a dalších zemí účastnících se 3. akčního programu.

Pro projekty podpořené v rámci těchto výzev platí podmínky 3. akčního programu EU v oblasti zdraví, dle kterých výše grantu zpravidla dosahuje 60% způsobilých výdajů a 40% způsobilých výdajů tvoří vlastní zdroje. V případě výjimečné prospěšnosti projektu může být poskytnut grant do výše 80% způsobilých výdajů (kritéria výjimečné prospěšnosti jsou uvedeny na str. 9 Pracovního plánu na rok 2020).

Způsobilými žadateli jsou organizace založené v souladu s právními předpisy včetně veřejných orgánů a subjektů veřejného sektoru, zejména výzkumné a zdravotnické instituce, univerzity a nevládní organizace.

Současně platí, že všechny projekty podpořené z 3. akčního programu by měly:

  • mít vysokou přidanou hodnotu na úrovni EU;
  • být realizovány konsorciem partnerů z aspoň 3 zemí účastnících se programu;
  • být inovativní a relevantní pro cíle a priority stanovené v ročním pracovním plánu;
  • být podány elektronicky přes Funding & tender opportunities portal Evropské komise.

Pokyny pro žadatele naleznete v příloze tohoto článku.

Uzávěrka pro podávání projektových žádostí je 30. června 2020.

 

Přílohy