Zveřejnění otevřené výzvy na podporu projektů věnovaných reformám pracovních sil ve zdravotnictví

Vytvořeno: 17. 3. 2020 Poslední aktualizace: 17. 3. 2020

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) zveřejnila v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020 novou otevřenou výzvu k předkládání projektových žádostí.

Výzva vychází z pracovního plánu programu na rok 2020 a je zaměřena na podporu reforem v oblasti pracovních sil ve zdravotnictví (Support to reforms in health workforce field – Initiatives on task-shifting, ID: PJ-01-2020-3).

Alokace výzvy je 800 000 EUR a předpokládá se podpoření 2-3 projektů.

Cílem této výzvy je podpořit iniciativy týkající se udržení pracovní síly ve zdravotnictví, přesunu úkolů (task shifting) napříč odvětvími a profesními skupinami a předcházení vzniku regionálních „zdravotních pouští“ vyznačujících se nedostatkem zdravotnických pracovníků.

Tohoto cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím měkkých opatření, jako je například vytvoření doporučení pro veřejné orgány a poskytovatele zdravotní péče, jak postupovat při odstraňování existujících překážek v náboru, udržení zdravotnických pracovníků či provádění přesunu úkolů. Mezi podpořené aktivity může patřit návrh legislativních a nelegislativních opatření, ale také twinning a přenos příkladů dobré praxe mezi subjekty z různých států EU.

Podrobnější popis typů projektů, které mohou být v této výzvě podpořeny, je uveden na stránce výzvy.

Pro projekty podpořené v rámci této výzvy platí podmínky 3. akčního programu EU v oblasti zdraví, dle kterých výše grantu zpravidla dosahuje 60% způsobilých výdajů a 40% způsobilých výdajů tvoří vlastní zdroje. V případě výjimečné prospěšnosti projektu může být poskytnut grant do výše 80% způsobilých výdajů (kritéria výjimečné prospěšnosti jsou uvedeny na str. 9 Pracovního plánu na rok 2020).

Způsobilými žadateli jsou organizace založené v souladu s právními předpisy včetně veřejných orgánů a subjektů veřejného sektoru, zejména výzkumné a zdravotnické instituce, univerzity a nevládní organizace.

Současně platí, že všechny projekty podpořené z 3. akčního programu by měly:

  • mít vysokou přidanou hodnotu na úrovni EU;
  • být realizovány konsorciem partnerů z aspoň 3 zemí účastnících se programu;
  • být inovativní a relevantní pro cíle a priority stanovené v ročním pracovním plánu;
  • být podány elektronicky přes Funding & tender opportunities portal Evropské komise.

Pokyny pro žadatele naleznete v příloze tohoto článku.

Uzávěrka pro podávání projektových žádostí je 10. června 2020.

 

Přílohy