Zdravotnická záchranná služba

Vytvořeno: 22. 11. 2017 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Činnost odboru bezpečnosti a krizového řízení ve vztahu k poskytovatelům zdravotnické záchranné služby
 
• metodicky řídí spolupráci poskytovatelů zdravotnické záchranné služby se složkami integrovaného záchranného systému a orgány krizového řízení podle zákona o integrovaném záchranném systému a zákona o krizovém řízení,

• koordinuje přípravu a plánování zdravotnické záchranné služby v rámci činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací,

• ve spolupráci s Ministerstvem vnitra organizuje a koordinuje ve vztahu k poskytovatelům zdravotnické záchranné služby a Českému telekomunikačnímu úřadu jednotný systém rádiového spojení poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a využívání národního čísla tísňového volání 155, a to zejména k zajištění jejich úkolů v integrovaném záchranném systému a jejich napojení na kontaktní místa,

• koordinuje součinnost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby při přípravě na řešení mimořádných událostí a krizových situací s ostatními ministerstvy a krajskými úřady.

Příprava na mimořádné události a krizové situace

Zdravotnická záchranná služba v podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti činnosti k připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací, zajišťuje

• přípravu na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro oblast poskytování zdravotnické záchranné služby,
• přípravu na společné zásahy složek integrovaného záchranného systému a
• zajišťuje úkoly vyplývající z dokumentace integrovaného záchranného systému.

Poskytovatel zdravotnické záchranné služby je povinen nepřetržitě zajišťovat činnosti k připravenosti na mimořádné události a krizové situace a zpracovat podklady k dokumentaci integrovaného záchranného systému.

Poskytovatel zdravotnické záchranné služby zpracovává traumatologický plán. V plánu stanoví opatření a postupy uplatňované poskytovatelem zdravotnické záchranné služby při zajišťování a poskytování přednemocniční neodkladné péče v případě hromadných neštěstí. Součástí traumatologického plánu je přehled a hodnocení možných zdrojů rizik ohrožení života a zdraví osob. Traumatologický plán vychází z místních podmínek a možností a ze závěrů projednání návrhu plánu s příslušným krajským úřadem.

Poskytovatel zdravotnické záchranné služby je povinen zpracovat traumatologický plán, aktualizovat jej nejméně jednou za 2 roky a jedno vyhotovení plánu předat do 30 dnů ode dne jeho zpracování nebo aktualizace krajskému úřadu kraje, na jehož území poskytuje zdravotnickou záchrannou službu. Návrh traumatologického plánu a návrh jeho změny je poskytovatel zdravotnické záchranné služby povinen projednat s krajským úřadem.

Podrobnosti o obsahu traumatologického plánu stanovuje vyhl. č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě.