Zdravotní pojištění

Vytvořeno: 21. 5. 2020 Poslední aktualizace: 3. 5. 2021

č. 48/1997 Sb.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 

č. 59/1997 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách

č. 134/1998 Sb.

Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

č. 187/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2000

č. 487/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001

č. 211/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001

č. 458/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2002

č. 251/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2002

č. 532/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2003

č. 50/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2005

č. 550/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006

č. 618/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se vydávají rámcové smlouvy

č. 619/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007

č. 63/2007 Sb.

Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely

č. 383/2007 Sb.

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení  objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008

č. 384/2007 Sb.

Vyhláška o seznamu referenčních skupin, ve znění vyhl. č. 114/2009 Sb. a vyhl. č. 386/2011 Sb.

č. 385/2007 Sb.

Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě, ve znění vyhl. č. 115/2009 Sb.

č. 464/2008 Sb.

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení  objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009

č. 471/2009 Sb.

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení  objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010

č. 396/2010 Sb.

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011

č. 376/2011 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění

č. 425/2011 Sb.

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012

č. 307/2012 Sb.

Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb

č. 428/2013 Sb.

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014

č. 324/2014 Sb.

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

č. 2/2015 Sb.

Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

č. 273/2015 Sb.

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016          

č. 348/2016 Sb.

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017

č. 353/2017 Sb.    

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018

č. 201/2018 Sb.

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

***

č. 551/1991 Sb.

Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR

 

č. 125/2018 Sb.

Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami

 

č. 280/1992 Sb.

Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších pojišťovnách

 

č. 418/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

č. 579/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven

č. 362/2010 Sb.

Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu

***

č. 592/1992 Sb.

Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

 

č. 327/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2003 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát

č. 230/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2004 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát

č. 485/2003 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2002

č. 445/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2005 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát

č. 520/2004 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2003

č. 644/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o jednacím řádu dozorčího orgánu

č. 261/2005 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2004

č. 484/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2006

č. 538/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007

č. 294/2007 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008

č. 421/2008 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009

č. 391/2009  Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010

č. 422/2011 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012

č. 442/2012 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2013

č. 420/2013 Sb.

Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014

č. 325/2014 Sb.

Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015

č. 303/2015 Sb.

Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016

č. 399/2016 Sb.

Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017

č. 140/2017 Sb.

Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

č. 469/2017 Sb.

Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem

č. 64/2018 Sb.

Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

č. 71/2018 Sb.

Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019   

č. 114/2019 Sb. 

Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020

č. 216/2020 Sb.

Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021  

č. 175/2021 Sb. 

Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

č. 176/2021 Sb.               

Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022         

***

č. 274/2003 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

 

č. 166/2006 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát

***

č. 301/2020 Sb.

Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020

 

č. 305/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

***

č. 160/2021 Sb.

Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021