Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Zdravotní péče v EU

Vytvořeno: 4. 4. 2014 Poslední aktualizace: 4. 4. 2014

Členství České republiky v Evropské unii s sebou přináší i vyšší úroveň zajištění našich nároků na poskytování zdravotní péče při pohybu v rámci zemí Evropské unie. Děje se tak na základě společných pravidel dohodnutých členskými státy EU v rámci tzv. koordinace systémů sociálního zabezpečení, které kromě nároků na čerpání zdravotní péče v jiném členském státě EU upravuje např. i čerpání dávek v nemoci, nezaměstnanosti, starobní důchody apod.

Právo občanů využívat zdravotní péče v jiných členských státech EU vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.

 

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Tato směrnice stanoví pravidla pro usnadnění přístupu k bezpečné a kvalitní přeshraniční zdravotní péči a podporuje spolupráci v oblasti zdravotní péče mezi členskými státy při plném zohlednění jejich pravomocí, pokud jde o organizaci a poskytování zdravotní péče. Cílem této směrnice je rovněž vyjasnění jejího vztahu se stávajícím rámcem pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení v nařízení (ES) č. 883/2004 tak, aby byla uplatňována práva pacientů.CS 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/53

2. Tato směrnice se vztahuje na poskytování zdravotní péče pacientům bez ohledu na to, jak je organizována, poskytována a financována.

3. Tato směrnice se nevztahuje:

a) na služby v oblasti dlouhodobé péče, jejichž účelem je podpora osob, které potřebují pomoc při provádění běžných každodenních úkonů;

b) na přidělování orgánů a přístup k nim za účelem transplantace;

c) s výjimkou kapitoly IV na programy na očkování veřejnosti proti nakažlivým nemocem, jejichž jediným cílem je ochrana zdraví obyvatelstva na území členského státu a které jsou předmětem zvláštního plánování a prováděcích opatření.

4. Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy členských států týkající se organizace a financování zdravotní péče v situacích, které nesouvisí s přeshraniční zdravotní péčí. Tato směrnice zejména nezavazuje členský stát k náhradě nákladů na zdravotní péči poskytovanou poskytovateli zdravotní péče se sídlem na jeho území, pokud uvedení poskytovatelé nejsou součástí systému sociálního zabezpečení nebo systému veřejného zdravotnictví tohoto členského státu

Plné znění směrnice naleznete zde

 

Podrobné informace o svých nárocích při poskytování zdravotní péče naleznete níže v Průvodci zdravotní péče a také na webových stránkách Kanceláře zdravotního pojištění (Kancelář ZP), které je styčným orgánem České republiky pro oblast zdravotní péče a zastupuje český systém zdravotní péče ve vztahu k celkem 35 státům.

Souhrnné praktické informace o právech a povinnostech osob v oblasti sociálního zabezpečení, včetně zdravotního pojištění, při pohybu po Evropské unii (ať již kvůli práci či z jiného důvodu), resp. státech Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarsku, a o postupech vůči českým institucím v situacích při odjezdu do zahraničí či návratu zpět do ČR naleznete v Příručce pro migrující osoby, která byla vytvořena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s dalšími věcně příslušnými institucemi.

Obecné informace o koordinaci systémů sociálního zabezpečení v rámci EU a o právech z ní vyplývajících, včetně zdravotní péče, naleznete také na stránkách Evropské komise.