Zdravotně pojistný plán

Vytvořeno: 29. 1. 2018 Poslední aktualizace: 5. 8. 2020

 

Zdravotně pojistný plán zdravotní pojišťovny lze nejobecněji charakterizovat jako rozpočet, kterým se řídí její hospodaření v konkrétním kalendářním roce. Zdravotní pojišťovny jej sestavují v návaznosti na termíny stanovené pro předkládání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu a následně předkládají Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí ke schválení.

Zdravotně pojistný plán obsahuje:

  • plán příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny včetně členění podle jednotlivých fondů,
  • předpokládaný vývoj struktury pojištěnců,
  • plán provozních nákladů,
  • údaje o rozsahu hrazených služeb poskytovaných zdravotní pojišťovnou,
  • způsob zajištění dostupnosti služeb nabízených zdravotní pojišťovnou
  • soustavu poskytovatelů, se kterými zdravotní pojišťovna uzavírá smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí posuzuje předložený návrh zdravotně pojistného plánu z hlediska souladu s právními předpisy a z hlediska souladu s veřejným zájmem. Pokud návrh zdravotně pojistného plánu odporuje právním předpisům nebo veřejnému zájmu, vrátí Ministerstvo zdravotnictví zdravotní pojišťovně návrh zdravotně pojistného plánu k přepracování. Děje se tak například tehdy, kdy zdravotní pojišťovna nesprávně zhodnotí výši svých příjmů na základě předpokladu vývoje mezd, z nichž vychází výše odvodu pro plátce pojistného.

V případě, kdy Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí po posouzení souladu návrhu zdravotně pojistného plánu s právními předpisy a veřejným zájmem zjistí, že návrh zdravotně pojistného plánu není s těmito hledisky v rozporu, předloží návrh zdravotně pojistného plánu vládě. Návrh zdravotně pojistného plánu schvaluje na návrh vlády Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Takto schválený zdravotně pojistný plán zdravotní pojišťovna zveřejňuje poté zdravotní pojišťovna povinně na svých webových stránkách a pojištěnci mají možnost zkontrolovat, jak se mění meziročně výše výdajů nebo síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb.

Zdravotně pojistný plán zohledňuje všechny platné právní předpisy, kterými se řídí chod a veškeré činnosti zdravotní pojišťovny. Při jeho zpracování vychází zdravotní pojišťovna především z makroekonomických ukazatelů předpokládaného vývoje hospodaření ČR pro daný rok vydaných MF ČR v „Makroekonomické predikci ČR“, z ekonomických analýz zveřejněných v odborném tisku (ČNB, OECD), z interních statistických analýz, a ze zkušeností z vývoje příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny v předcházejících letech. Náklady na zdravotní služby vychází z parametrů úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví na příslušný rok.