Zdraví 2020: evropská zdravotní politika

Vytvořeno: 11. 12. 2013 Poslední aktualizace: 11. 12. 2013

Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Kanceláří Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice (ČR) publikaci „Zdraví 2020: Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu“, která je českým překladem nového strategického dokumentu WHO.

Program Zdraví 2020 byl schválen 62. zasedáním Regionálního výboru WHO pro Evropu v září 2012 a zaměřuje se na zlepšení zdraví pro všechny a na překonávání nerovností ve zdraví cestou lepšího vedení a řízení v oblasti péče o zdraví. Rozpracovává vizi systému veřejného zdraví jako dynamické sítě zainteresovaných subjektů na všech úrovních společnosti a je určen nejen institucím veřejné správy, ale také všem ostatním složkám – jedincům, komunitám, neziskovému a soukromému sektoru, zdravotnickým zařízením, vzdělávacím a vědeckým institucím. Má za úkol přispět k řešení složitých zdravotních problémů 21. století spojených s ekonomickým, sociálním a demografickým vývojem.

Strategie navazuje na dokument Zdraví 21, který byl v ČR adaptován jako „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století“. V současné době připravuje Ministerstvo zdravotnictví národní strategii implementace Zdraví 2020. S využitím zkušeností z naplňování Zdraví 21 by národní strategie měla představit oblasti prioritních politických opatření pro zlepšení veřejného zdraví populace ČR, a to zejména cestou prevence nemocí, ochrany a podpory zdraví.

K dispozici je rovněž překlad dlouhé verze strategie s názvem „Zdraví 2020: osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století“, který je určen především jak odborné veřejnosti zabývající se problematikou studia zdravotního stavu obyvatelstva, podporou zdraví, prevencí nemocí, zdravotní politikou a všemi dalšími okolnostmi, které ovlivňují zdraví lidí, tak tvůrcům strategických dokumentů a zdravotních plánů na všech úrovních státní správy.

Přílohy