Závěrečná evaluační zpráva Hodnocení přínosů, dopadů a využitelnosti výsledků získaných realizací resortního programu výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015

Vytvořeno: 11. 5. 2023 Poslední aktualizace: 11. 5. 2023

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) předkládá Závěrečnou evaluační zprávu Resortního programu výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015 (Program RPV III.). Hlavním cílem Programu RPV III. bylo zvýšit efektivitu využití veřejných prostředků v aplikovaném zdravotnickém výzkumu se zaměřením na vyšší využitelnost výsledků medicínského výzkumu pro potřeby zdravotnictví v praxi, a to jak v diagnostice a terapii onemocnění, tak v oblasti jejich prevence. Program PRV III. si kladl za úkol rozvinout znalostní databázi v řadě specializací zdravotní péče, a to prostřednictvím poskytování účelové podpory na programové projekty a molekulárně-biologické přístupy v odpovídajících oblastech zdravotnického výzkumu a vývoje v návaznosti na na priority Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací do roku 2015. Podpořené projekty byly financovány z veřejných prostředků a též z vlastních zdrojů zapojených organizací.

Cílem evaluace Programu RPV III. bylo zhodnocení přínosů, dopadů a využitelnosti výsledků získaných jeho realizací. Evaluace byla založena na využití kvantitativních a kvalitativních metod. Evaluace Programu RPV III. byla záměrně provedena s časovým odstupem několika let od ukončení programu, aby byl dán dostatečný prostor k rozvinutí výsledů řešených projektů a aby bylo možné zhodnotit skutečné dopady a přínosy Programu PRV III., a to za účelem dosažení reálné objektivní verifikace jeho úspěšnosti a současně identifikace projektů a výsledků s nízkým či žádným efektem. V rámci evaluace byly reflektovány silné a slabé stránky ukončeného Programu RPV III. zejména v kontextu aplikace výsledků výzkumu do zdravotnické praxe, přičemž zřetel byl brán zejména na skutečnost, zda s peněžními prostředky v rámci účelových dotací poskytnutých z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví bylo nakládáno v co možná nejvyšší míře účelně a efektivně.

Závěry plynoucí z evaluace Programu RPV III. vypovídají o tom, že Program RPV III. přispěl k posunu v medicínských oblastech, umožnil vznik nových vazeb či prohloubení stávajících vztahů v rámci zdravotnické oblasti (i s přesahem do jiných segmentů), přičemž výstupy v rámci programu řešených projektů mají potenciál rozvíjet nejen daný medicínský obor, ale i celkový zdravotnický systém. Tematicky dostatečně široké rozpětí Programu RPV III. umožnilo prostřednictvím účelové podpory Ministerstva zdravotnictví finančně podpořit, a tedy realizovat řadu tematicky různorodých projektů zaměřených na rozvoj zdravotní péče.

Přílohy