Zařazení do oboru, vystavení průkazu odbornosti, zrušení zařazení

Vytvořeno: 12. 11. 2020 Poslední aktualizace: 24. 6. 2022

Žádost podle § 19 odst. 2 a § 23 zákona č. 95/2004 Sb.

Žádost je určena lékařům, zubním lékařům a farmaceutům, kteří žádají zařazení do vybraného oboru specializačního vzdělávání, příp. o vystavení průkazu odbornosti (specializační index).

 

Od 1. 10. 2010 bude možné podávat žádosti také přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (dále jen „EZP“). Vzory jednotlivých žádostí naleznete na konci této stránky, příp. z odkazu na aplikaci EZP (EZP – přehled všech žádostí).

Kroky pro podání žádosti přes aplikaci EZP:
1. vyplnit žádost v aplikace a uložit ji

2. stáhnout žádost pro tisk

3. vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat

4. nalepit kolek (je-li požadován) na vytištěnou žádost

5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu uvedenou na žádosti

 

 

Převod specializačního vzdělávání lékařů na lékařské fakulty

 
Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně uzavřely s Ministerstvem zdravotnictví dne 27. září 2011 takzvané veřejnoprávní smlouvy, které řeší převod specializačního vzdělávání lékařů z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) na univerzity a vzájemné vztahy mezi ministerstvem, IPVZ a lékařskými fakultami. Na základě těchto smluv dochází k převodu vzdělávání lékařů a zubních lékařů v základních oborech specializačního vzdělávání na univerzity, resp. na sedm lékařských fakult. Tyto smlouvy se týkají výhradně oborů specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů v základních oborech s výjimkou základního oboru všeobecné praktické lékařství a základního oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Převod specializačního vzdělávání se nevztahuje na oblast certifikovaných kurzů (nástavbové obory), specializační vzdělávání farmaceutů ani na oblast nelékařských zdravotnických povolání.
 
Veřejnoprávní smlouva přinese pro absolventy lékařských fakult následující změny:
 
  1. Specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů se bude uskutečňovat na 7 lékařských fakultách dle výběru školence. Jde o tyto fakulty:
Univerzita Karlova v Praze:
     1. Lékařská fakulta
     2. Lékařská fakulta
     3. Lékařská fakulta
Lékařská fakulta v Plzni
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Lékařská fakulta Ostravská univerzita
 
  1. Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání podává uchazeč na vybranou lékařskou fakultu (viz § 19 zákona č. 95/2004 Sb.), a to jak písemně na adresu příslušné lékařské fakulty, tak elektronicky. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách lékařských fakult nebo na www.mzcr.cz, kde uchazeč vyplní žádost v elektronické podobě do webové aplikace evidence zdravotnických pracovníků, a poté vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle příslušné lékařské fakultě.
  1. Při splnění podmínek lékařská fakulta zařadí uchazeče do oboru specializačního vzdělávání lékařů nejpozději do 30 dnů od doručení kompletní písemné žádosti, a to odesláním „oznámení o zařazení do oboru“, průkazu odbornosti, do kterého je proveden záznam o zařazení do oboru, a příslušného logbooku na adresu uchazeče, kterou v žádosti určil pro doručování.
  1. Lékařské fakulty rovněž zajišťují změnu nebo zrušení zařazení do specializačního vzdělávání na základě podané žádosti.
  1. Lékařské fakulty zajišťují zápočet odborné praxe absolvované v jiném oboru specializace do specializačního vzdělávání na základě podané žádosti. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách lékařských fakult nebo na www.mzcr.cz. Žádost o započtení odborné praxe absolvované v zahraničí nebo v rámci doktorského studijního programu uchazeč i nadále podává na Ministerstvo zdravotnictví.
  1. Vydávání certifikátu o absolvování základního kmene získaného v rámci specializační přípravy je v plné kompetenci lékařských fakult. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách lékařských fakult nebo na www.mzcr.cz. Vydávání Certifikátů o absolvování základního kmene na základě získání atestace I. stupně, úspěšně absolvovaného společného základu nebo testu absolvovaného na IPVZ zůstává nadále v kompetenci IPVZ.
  1. Od 1. ledna 2012 budou atestační zkoušky zajišťovat jednotlivé lékařské fakulty. Přihlášku k atestační zkoušce zasílá uchazeč písemně lékařské fakultě, kterou si zvolil pro vykonání atestační zkoušky. Formulář přihlášky je k dispozici na příslušných pracovištích lékařských fakult. Uchazeč o atestaci zasílá přihlášku na vybraný termín 90 dní před termínem atestační zkoušky, a to z důvodu nutného posouzení lékařskou fakultou, zda byly splněny požadavky stanovené příslušným vzdělávacím programem a event. odstraněny nedostatky podané v přihlášce a přílohách.
  1. Termíny atestačních zkoušek v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání (minimálně 2 termíny pro každý obor) stanoví Ministerstvo zdravotnictví na návrh Koordinační rady pro specializační vzdělávání.
  1. Diplomy o získání specializované způsobilosti jsou i nadále vydávány Ministerstvem zdravotnictví, jejich předání úspěšným absolventům zajistí příslušná lékařská fakulta.
 
Ode dne 28.11.2011 Ministerstvo zdravotnictví, Odbor vzdělávání a vědy, žádosti o zařazení do základních oborů specializačního vzdělávání, ve kterých dle veřejnoprávních smluv specializační vzdělávání zajišťují lékařské fakulty, nepřijímá.
 
Žádosti doručené na Ministerstvo zdravotnictví po výše uvedeném datu budou uchazečům vráceny zpět na kontaktní adresy. O vyřízení těchto žádostí mohou uchazeči zažádat vybranou lékařskou fakultu.
 
O vrácení poplatku za vystavení průkazu odbornosti, popřípadě logbooku je možno zažádat Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Kontaktní osobou je paní Stanislava Večeřová, tel.: 271 019 524, e-mail: vecerova@ipvz.cz.
 
Ode dne 2.1.2012 žádosti o zařazení do specializačního vzdělávání v oborech praktické lékařství pro děti a dorost, všeobecné praktické lékařství, ve farmaceutických oborech farmaceutická technologie, klinická farmacie, laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví, radiofarmaka, veřejné lékárenství, farmaceutická kontrola, nemocniční lékárenství a žádosti o zrušení zařazení do všech oborů specializačního vzdělávání, do kterých byl uchazeč v minulosti zařazen Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, přijímá a vyřizuje studijní oddělení Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví:
 
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
studijní oddělení
Ruská 85
100 05  Praha 10
   
Kontaktní osoby: Stanislava Večeřová, tel: 271 019 524, e-mail: vecerova@ipvz.cz
                         Lidmila Kavalková, tel: 271 019 374, e-mail: kavalkova@ipvz.cz

 

Žádost o zařazení do základního oboru – EZP Žádost o zařazení do certifikovaného kurzu (nástavbového oboru) – EZP

 

Přílohy