Započítání odborné praxe lékaře na neakreditovaném pracovišti

Vytvořeno: 20. 7. 2020 Poslední aktualizace: 12. 5. 2021

Ustanovení § 5 odst. 4, ustanovení § 8 odst. 6 a ustanovení § 21e odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že:

„Ministr zdravotnictví může na základě písemné žádosti účastníka specializačního vzdělávání/vzdělávání v nástavbovém oboru udělit výjimku a rozhodnout o započtení odborné praxe probíhající na neakreditovaném pracovišti do specializačního vzdělávání/do vzdělávání v nástavbovém oboru v případě, že toto pracoviště splňovalo všechny podmínky pro udělení akreditace v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se účastník specializačního vzdělávání/vzdělávání v nástavbovém oboru vzdělával, a to v období, kdy v něm účastník specializačního vzdělávání/vzdělávání v nástavbovém oboru odbornou praxi uskutečňoval. V rámci řízení může ministr zdravotnictví ověřit splnění podmínek přímo na neakreditovaném pracovišti.“

Na základě výjimky lze do specializačního vzdělávání započíst nejvýše tři čtvrtiny z celkové délky specializačního vzdělávání v příslušném oboru stanovené zákonem, tj. délky základního kmene + vlastního specializovaného výcviku.

Na základě výjimky lze do specializačního vzdělávání započíst nejvýše jednu pětinu z celkové délky specializačního vzdělávání v příslušném nástavbovém oboru.

K žádosti o započítání praxe na neakreditovaném pracovišti je nutné doložit prosté kopie níže uvedených dokladů:

a) logbook s razítkem a podpisem školitele odpovídající časovému vymezení odborné praxe, kterou požaduje lékař započítat

nebo

b) samostatný list, který se vkládá do průkazu odbornosti, s razítkem a podpisem školitele s údaji o délce a obsahu absolvované praxe odpovídající časovému vymezení odborné praxe, kterou požaduje lékař započítat,
c) doklad o zařazení do oboru specializačního vzdělávání, do kterého má být odborná praxe nebo její část započtena,
d) potvrzení o výši úvazku u poskytovatele zdravotních služeb, u kterého požaduje lékař odbornou praxi započítat,
e) v případě, že má lékař certifikát o absolvování zákl. kmene, prosíme o jeho doložení,
f) doklad o změně příjmení, pokud k ní došlo.

V případě dokumentů a) nebo b) musí být z provedených záznamů jednoznačně jasné a čitelné, jakou část příslušného vzdělávacího programu lékař v daném období absolvoval a u jakého poskytovatele zdravotních služeb.

Na žádost o započítání praxe na neakreditovaném pracovišti nalepte kolek v hodnotě 500,- Kč a zašlete na adresu Ministerstva zdravotnictví, která je na žádosti uvedená.

Formuláře žádostí jsou odlišné pro lékaře a zubní lékaře zařazené do oboru do 30. 6. 2017 (formulář A), pro lékaře a zubní lékaře zařazené do oboru od 1. 7. 2017 (formulář B), pro lékaře zařazené do nástavbového oboru do 30. 6. 2017 (formulář C) a pro lékaře a zubní lékaře zařazené do nástavbového oboru od 1.7.2017 (Formulář D). Formulář zvolte podle data zařazení do oboru, do kterého chcete odbornou praxi započíst, případně do nástavbového oboru.

Přílohy