Základní informace

Vytvořeno: 29. 1. 2008 Poslední aktualizace: 29. 1. 2008

Integrovaný operační program představuje jeden z hlavních tématických operačních programů pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007–2013. Je komplementární k ostatním připravovaným tématickým a regionálním operačním programům.

Globálním cílem je modernizace a zefektivnění činností a procesů v oblasti veřejné správy a navazujících veřejných služeb a územního rozvoje, jako předpokladu pro vytvoření moderní občanské společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako celku.

Integrovaný operační program (IOP) je koncipován jako program intervencí národního rozměru pro řešení problémů, které mají plošné a systémové zaměření a spadají do působnosti veřejné správy a subjektů s ní spolupracujících. Navazuje na principy Lisabonské strategie, které jsou postaveny na rozvoji informační a znalostní společnosti a na investicích do lidského kapitálu.

V rámci IOP se integruje několik tematických oblastí podpory, které musí být z hlediska vymezených kompetencí, subsidiarity a dělby práce zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy nebo orgány územní veřejné správy:

  • modernizace veřejné správy
  • zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
  • podpora územního rozvoje

Finanční alokace

Z fondů EU je pro IOP vyčleněno 1,58 mld. € (cca 44,70 mld. Kč). Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,28 mld. €. IOP je vícecílovým programem spolufinancovaným z ERDF, připadá na něj 6 % alokace, vyčleněné na cíl Konvergence v ČR a 7 % alokace vyčleněné na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Integrovaný operační program je rozdělen do 6 prioritních oblastí představujících ucelené tématické celky. Prioritní osy jsou dále rozčleněny a konkretizovány prostřednictvím oblastí intervence, identicky nazývané oblastmi podpory. Ministerstva zdravotnictví se týká prioritní osa 3, oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.

Více informací o Integrovaném operačním programu naleznete na následujících stránkách:

www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

Přílohy