Základní informace o rezidenčních místech

Vytvořeno: 4. 7. 2008 Poslední aktualizace: 4. 7. 2008

Rezidenční místa se týkají všech zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví, jejichž odborná způsobilost je v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. či zákonem č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborných a způsobilostí a specializovaných způsobilostí.

LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ

Rezidenčním místem je školící místo na akreditovaném pracovišti, které je spolufinancováno ze státního rozpočtu.

 • Zdravotnické zařízení může být jak s akreditací na celý vzdělávací program tak s akreditací na jeho část;
 • počet rezidenčních míst pro daný rok se bude rovnat počtu absolventů magisterského studia v oboru všeobecné lékařstvíl;
 • dotace se poskytuje na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta VČETNĚ mzdových nákladů, a to na CELOU DOBU TRVÁNÍ příslušného specializačního vzdělávání.

Školícím místem je pracovní místo v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, ve stanoveném oboru specializačního vzdělávání  v akreditovaném zdravotnickém zařízení.

Rezidentem je účastník specializačního vzdělávání, který se účastní specializačního vzdělávání na rezidenčním místě, a který získal příspěvek ze státního rozpočtu na pokrytí nákladů spojených se specializačním vzděláváním.

Ministerstvo:

 • Každoročně vypíše nejpozději do 31.12. počet rezidenčních míst v jednotlivých oborech a výši dotace na rezidenční místo;
 • Každoročně uveřejní nejpozději do 31.12. Metodiku dotačního řízení;
 • Uveřejní seznam vyloučených žádostí z formálních náíležitostí;
 • Uveřejní seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo;
 • Přerušení čerpání dotace po dobu přerušení specializačního vzdělávání rezidenta, které nesmí přesáhnout 3 roky;
 • Uzavře s vybraným rezidentem smlouvu (stabilizační dohodu). Vzor smlouvy MZ uveřejní na svých webových stránkách a vě Věstníku.

Výběr rezidenta

 • Výběr rezidenta provádí příslušné akreditované zařízení, které získalo dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo;
 • Výběrové řízení vyhlásí příslušní zařízení dle vyhlášky MZ.

Sankce

 • Při porušení povinností rezidenta, má rezident povinnost uhradit náklady vynaložené ze státního rozpočtu na jeho místo v poměrné výši za podmínek stanovených ve smlouvě.

NELÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ

Rezidenčním místem je školící místo ve zdravotnickém zařízení, které je spolufinancováno ze státního rozpočtu.

 • Počet rezidenčních míst pro daný rok určí ministerstvo;
 • Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje :

Pracovníci po získání odborné způsobilosti (dle § 5 – § 21a zákona č. 96/2004 Sb.)

  • na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta, zejména na mzdové a další náklady spojené s pobytem rezidenta mimo pracoviště zaměstnavatele v souvislosti s plněním požadavků podle vzdělávacího programu.

Pracovníci po získání odborné a specializované způsobilosti (dle § 22 – § 28 zákona
č. 96/2004 Sb.)

  • na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta, včetně mzdových nákladů, a to po celou dobobu trvání příslušného specializačního vzdělávání.

Školícím místem je pracovní místo v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, ve stanoveném oboru specializačního vzdělávání  ve zdravotnickém zařízení.

Rezidentem je účastník specializačního vzdělávání, který se účastní specializačního vzdělávání na rezidenčním místě, a který získal příspěvek ze státního rozpočtu na pokrytí nákladů spojených se specializačním vzděláváním.

Ministerstvo:

 • Každoročně vypíše nejpozději do 31.12. počet rezidenčních míst v jednotlivých oborech a výši dotace na rezidenční místo;
 • Každoročně uveřejní nejpozději do 31.12. Metodiku dotačního řízení;
 • Uveřejní seznam vyloučených žádostí z formálních náíležitostí;
 • Uveřejní seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo;
 • Přerušení čerpání dotace po dobu přerušení specializačního vzdělávání rezidenta, které nesmí přesáhnout 3 roky;
 • Uzavře s vybraným rezidentem smlouvu (stabilizační dohodu). Vzor smlouvy MZ uveřejní na svých webových stránkách a vě Věstníku.

Výběr rezidenta

 • Výběr rezidenta provádí příslušné akreditované zařízení (resp. zdravotnické zařízení), které získalo dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo;
 • Výběrové řízení vyhlásí příslušní zařízení dle vyhlášky MZ.

Sankce

Při porušení povinností rezidenta, má rezident povinnost uhradit náklady vynaložené ze státního rozpočtu na jeho místo v poměrné výši za podmínek stanovených ve smlouvě.

!!!Termíny jednotlivých úkonů jsou uvedeny v časové ose, která je v příloze. !!!

Přílohy