Základní informace k Mezinárodní dohodě o prevenci pandemií a připravenosti na ně (tzv. Pandemická úmluva) a Mezinárodním zdravotnickým předpisům

Vytvořeno: 27. 11. 2023 Poslední aktualizace: 15. 7. 2024

Proces vyjednávání

Rozhodnutí o vyjednávání dohody bylo přijato na 74. Světovém zdravotnickém shromáždění (WHA), hlavním řídícím orgánu Světové zdravotnické organizace (WHO) v květnu 2021. Společně se rozhodlo i o dílčích změnách Mezinárodních zdravotnických předpisů z roku 2005.

Do tohoto okamžiku (listopad 2023) proběhlo celkem 7 setkání komise, která má za úkol připravit návrh dohody, ve které jsou zastoupeny jak členské státy WHO, tak z pozice EU i Evropská komise, která byla členskými státy EU pověřena k prosazování zájmů EU při přípravě Dohody. Zásadní roli hraje také předsednická země, která jménem států EU vystupuje v oblastech, které spadají do výlučné pravomoci členských států.

První ucelený text mezinárodní Dohody byl představen v říjnu 2023. Pokud budou vyjednávání pokračovat dle plánu, bude mezinárodní dohoda i změny v Mezinárodních zdravotnických předpisech schváleny Světovým zdravotnickým shromážděním v květnu 2024. Potom budou následovat ratifikace v jednotlivých státech.

Tvorba pozice a schvalování dohody v ČR

Za přípravu pozice ČR vůči návrhům Evropské komise na společný postup států EU, je odpovědné Ministerstvo zdravotnictví. Návrhy EU a jednotlivých států EU jsou projednávány na koordinačních jednáních v Ženevě. Zhruba 4x do roka se tématu věnuje také pracovní skupina pro veřejné zdraví Rady EU. Instrukce na tato jednání jsou schvalovány standardním mechanismem Rezortní koordinační skupiny, jejíž pravidla a fungování jsou dána usnesením vlády č. 664 ze dne 6. srpna 2014 o Statutu Výboru pro EU. Pozice vychází ze schválené rámcové pozice, která byla odsouhlasena na základě stejného usnesení vlády.

Souhlas v rámci WHO na zasedání Světového zdravotnického shromáždění (WHA), pak uděluje delegace České republiky vysílána vždy na základě usnesení vlády.

Jakmile bude mezinárodní dohoda a změny Mezinárodních zdravotnických předpisů ze strany států WHO schválena, bude předložena k souhlasu oběma komorám Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací a následně ratifikována prezidentem ČR jako tzv. Prezidentská smlouva. Teprve poté bude ČR dohodou zavázána.

Obsah dohody

Cílem je obsáhnout tzv. celý cyklus pandemie – prevenci, připravenost a reakci, a to na regionální, národní i mezinárodní úrovni, a posílit celkově ochranu veřejného zdraví. Obecně má dohoda za cíl zlepšit připravenost všech členských států WHO, a to formou užší koordinace, která může účinněji pomoci předejít budoucím zdravotním krizím nebo snižovat dopady těchto krizí.

Dohoda jasně uvádí, že princip spolupráce je založen na národní suverenitě členských států, které mají svrchované právo vydávat a implementovat legislativní předpisy s cílem poskytování zdravotních služeb. Jinými slovy žádným způsobem NEOMEZUJE suverenitu České republiky. Smlouva bude pro ČR závazná, pokud bude ratifikována, nicméně je nutné zdůraznit, že ČR již nyní plní většinu závazků, se kterými smlouva přichází a v plné míře je pak již téměř 20 let vázána Mezinárodními zdravotnickými předpisy. 

Ani po ratifikaci smlouvy nebude moci WHO jakkoliv přímo zasahovat do poskytování zdravotní péče v ČR či klást požadavky na zdravotní stav či léčbu obyvatel ČR. Toto bude vždy rozhodnutí ČR. 

Konkrétně pak stávající návrh dohody říká, že:

  • Státy musí vzájemně spolupracovat při rozvoji a posilovaní připravenosti na budoucí pandemie.
  • Státy by měly v rámci svých možností sdílet své laboratorní kapacity, tak aby narostla celosvětová připravenost pro boj s budoucí pandemií. Stejně tak by měly být sdíleny monitorovací kapacity mezi státy a obecně by měla být posílena spolupráce na poli vývoje nových technologií a léčiv.
  • Státy by měly mít vypracovány národní plány prevence, připravenosti a reakce na vážné zdravotní hrozby v celé řadě oblastí a napříč sektory, které budou pokrývat mimořádné události spojené s ohrožením veřejného zdraví. Státy musí být připraveny na hrozby biologického, chemického nebo environmentálního původu. Navíc musí být zapojeny i další sektory v souladu s přístupem „One Health“ tj. spolupráce s veterinárním i environmentálním sektorem. Postupy řešení a koordinace mají být rozpracovány jak na úrovni státu, tak na úrovni jednotlivých regionů, a to včetně posílení e-řešení.
  • Státy se musí věnovat intenzivně problematice antimikrobiální rezistence, která představuje významné riziko pro veřejné zdraví a je považována za jednu z největších zdravotních hrozeb.
  • Státy by měly posílit svou připravenost na budoucí pandemie i pokud jde o personální kapacity ve zdravotnictví a krizovém řízení. Státy by se měly zaměřit na dostatečné počty zkušených a vzdělaných pracovníků v oblasti prevence a řízení zdravotních hrozeb. Státy by také měly ustanovit tzv. pohotovostní operační centra pro případy řešení mimořádných událostí spojených s ohrožením veřejného zdraví a multidisciplinární týmy řešící případnou probíhající pandemii.
  • Státy by měly zdravotnický sektor podporovat logisticky a zajistit dostatečnou ochranu pracovníků ve zdravotnictví v době pandemie (dostatek ochranných prostředků pro zdravotníky a možnost soustředit se pouze na poskytování péče).
  • Státy by se měly věnovat společným projektům výzkumu a vývoje zdravotnických prostředků, léčiv a diagnostických metod.
  • Státy by měly být solidární a pomoci případně jiným státům v nouzi, a to dle své úvahy a možností.
  • Státy by měly být solidární, pokud jde o přenos vyvinutých technologií a know-how tak, aby boj s pandemií mohl být celosvětový (velmi problematické pro EU s ohledem na ochranu duševního vlastnictví).

Dohoda tedy jen shrnuje a formalizuje procesy, které již dlouhodobě probíhají, případně ty, které byly ad hoc implementovány v době pandemie covid-19 (např. pomoc chudším zemím, spolupráce laboratoří, či zkušenosti s léčbou).

Záměrem dohody není kontrola nad zdravotními systémy jednotlivých členských států WHO. V žádném ohledu nepracuje Dohoda s možností jakéhokoliv nařizování očkování, či posílením pravomocí WHO, pokud jde o vliv či kontrolu zdravotních systémů členských států WHO.

Je nutné pamatovat na to, že Dohoda svým obsahem musí vyhovovat všem členským státům WHO, jinak nebude schválena. Tedy je ze své podstaty velmi obecná a ponechává značnou část přímo na jednotlivých státech. Je jasné, že systémy zdravotnictví v EU fungují jinak, než v rozvojových zemích a s tímto tedy Dohoda musím počítat.

Mezinárodní zdravotnické předpisy

Paralelně s vyjednáváním „pandemické úmluvy“ probíhá revize Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR 2005), což je v podstatě sada technických předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, kterými je ČR vázána již od jejich schválení v roce 2005.  Vyjednávání obou textů probíhají koordinovaně, protože se z podstaty věci musí doplňovat a vše, co bude v pandemické úmluvě se promítne i do IHR 2005.

Aktuální informace o vyjednávání, vč. pozic (anglicky)

Aktuální návrh dohody a stejně tak všechny dostupné dokumenty jsou veřejně dostupné na stránkách Světové zdravotnické organizace zde https://apps.who.int/gb/inb/. Na tomto odkazu najdete i video záznam z každého jednání komise pro přípravu Dohody, stejně tak jako zápisy z každého jednání a písemná vyjádření všech zainteresovaných stran.

Nejnovější text Dohody je pak dostupný vždy pod posledním jednáním. Ten zcela poslední je zde: Proposal for negotiating text of the WHO Pandemic Agreement

Veškerá dokumentace týkající se vyjednávání mezinárodních zdravotnických předpisů je dostupná zde: WHO | Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005). I zde naleznete videa z jednotlivých jednání komise pro změny Mezinárodních zdravotnických předpisů, stejně tak jako zápisy z každého jednání. 

Evropská unie zveřejňuje oficiální pozice jménem EU a jejích členských států vůči WHO zde: WHO – Pandemic Agreement/IHR negotiations (related documents) | EEAS (europa.eu).