Základní informace

Vytvořeno: 29. 8. 2023 Poslední aktualizace: 30. 8. 2023

Cílem Národního plánu obnovy je nastartování ekonomiky po pandemii covid-19. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika žádá o schválení finančního balíčku z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF), který byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 dne 12. 2. 2021. Pro Českou republiku bylo vyčleněno cca 179 mld. Kč, z čehož část finančních prostředků by měla směřovat právě do zdravotnictví, a to v objemu cca 12,441 mld. Kč.

Základem Národního plánu obnovy je 6 pilířů, které jsou rozdělené na tzv. komponenty. Komponenty obsahují konkrétní reformy a investiční akce.

Základní pilíře Národního plánu obnovy:

 1. Digitální transformace
 2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
 3. Vzdělávání a trh práce
 4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID 19
 5. Výzkum, vývoj a inovace
 6. Zdraví a odolnost obyvatelstva

Ministerstvo zdravotnictví je v rámci pilíře „Zdraví a odolnost obyvatelstva“ vlastníkem komponent 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče a 6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče.

Ministerstvo zdravotnictví bude směřovat v oblasti zdraví a odolnosti obyvatel k rozvoji a zvýšení dostupnosti intenzivní medicíny, specializované a rehabilitační péče po kritických stavech, ale také ke vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Komponenta 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče (3 901 mil. Kč)

Hlavním úkolem této komponenty je rozvoj systému vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti akutní péče, dále zvýšení dostupnosti a rozvoj komplexní rehabilitační péče pro pacienty zotavující se z kritického stavu a větší využití vysoce specializovaných diagnostických nástrojů. V rámci této komponenty dojde také ke zlepšení dostupnosti léčby vážných kardiovaskulárních onemocnění, včetně transplantační medicíny.

Reformy

 • Zlepšení vzdělávání zdravotnických pracovníků

Investice

 • Vznik simulačního centra intenzivní medicíny
 • Rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech
 • Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny

Komponenta 6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče (8 540 mil. Kč)

Cílem této komponenty je zejména zvýšit odolnost systému onkologické prevence a péče, který je zatížen dlouhodobými negativními dopady pandemie COVID-19 a adaptovat tento systém na budoucí krize a očekávatelný nárůst incidence nádorů a jejich pokročilých forem.

Reformy

 • Národní onkologický program ČR – NOP ČR 2030
 • Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů

Investice

 • Vybudování Českého onkologického institutu
 • Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče
 • Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči v Masarykově onkologickém ústavu

Ochrana finančních zájmů EU

Ochrana finančních zájmů Evropské unie je základní povinností všech členských států. Hlášení nesrovnalostí je jedním z kroků proti podvodného cyklu sestávajícího z prevence, odhalování, šetření, vymáhání a nápravy. V rámci Národního plánu obnovy ČR přijmou členské státy jakožto příjemci finančního příspěvku nebo půjčky v rámci tohoto nástroje veškerá vhodná opatření k ochraně finančních zájmů Unie a k zajištění toho, aby využívání finančních prostředků v souvislosti s opatřeními podporovanými z tohoto nástroje bylo v souladu s platným unijním a vnitrostátním právem, zejména pokud jde o předcházení podvodům, korupci a střetu zájmů a o jejich odhalování a nápravu.

„Ministerstvo zdravotnictví ČR zaujímá postoj nulové tolerance ke střetu zájmů, korupci, podvodu a dvojímu financování.“