Základní informace

Vytvořeno: 10. 7. 2015 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Období 2014 – 2020

Dne 31.8.2011 schválila vláda České republiky svým Usnesením č. 650/2011 materiál s názvem Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013. V rámci definovaných základních pěti priorit České republiky byla stanovena i oblast Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví. Další tématické oblasti, které jsou z hlediska Ministerstva zdravotnictví doporučovány k podpoře v rámci regionální politiky, jsou obsaženy v prioritách ostatních:

  • Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů – Národní rozvojová priorita Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky
  • Věda a výzkum – Národní rozvojová priorita Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky
  • Podpora zavádění e-health – Národní rozvojová priorita Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy
  • Modernizace zdravotnické infrastruktury – Národní rozvojová priorita Integrovaný rozvoj území
Tyto priority byly připraveny Ministerstvem pro místní rozvoj (konkrétně Národním orgánem pro koordinaci) na základě ekonomické analýzy a po jednáních s relevantními partnery zejména resorty, kraji, Svazem měst a obcí apod.
 
Další harmonogram příprav je následující:
 
08/2011 – 04/2012 – rozpracování národních rozvojových priorit, vymezení operačních programů
04/2012 – 12/2012 – příprava Smlouvy o partnerství pro rozvoj a investice – vyjednávání s Evropskou komisí
04/2012 – 12/2012 – příprava návrhů operačních programů (ve vazbě na Smlouvu o partnerství pro rozvoj a investice)
01/2013 – 12/2013 – dopracování návrhů operačních programů v interakci s Evropskou komisí
11/2013 – 12/2013 – odsouhlasení operačních programů s Evropskou komisí
 
Ministerstvo zdravotnictví v současné době intenzivně připravuje podkladové dokumenty a zahajuje spolupráci s relevantními partnery v oblasti zdravotnictví. Přípravou budoucího období v rámci MZd byl pověřen odbor evropských fondů. Problematice se věnuje především oddělení metodik (kontakty viz záložka Kontakty).