Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno: 28. 1. 2016 Poslední aktualizace: 7. 8. 2020

 

Náležitosti žádosti o informace dle zákona

Žádost se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Elektronická žádost musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny: mzcr@mzcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID: pv8aaxd.

Podmínky provozu podatelny a elektronické podatelny najdete zde.

Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, kdo ji činí a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Anonymní dotazy a dotazy, které nesplňují zákonné požadavky, nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a lze je v souladu s §14, odst. 5 písm. a)  tohoto zákona odložit.

Ministerstvo zdravotnictví může za poskytnutí informací vyžadovat úhradu, jejíž výše se řídí sazebníkem úhrad

Vyřizování žádostí

Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu zákona. V případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, bude žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti vyzván, aby ji doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů, žádost bude odložena. 

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti vyzván, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti Ministerstva zdravotnictví, bude žádost odložena a tato skutečnost bude žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti sdělena.

Požadovaná informace bude poskytnuta ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Lhůtu pro vyřízení žádosti je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů. Závažnými důvody jsou vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost, vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel bude o prodloužení lhůty i o jeho důvodech informován, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Pokud žádosti, byť i jen zčásti, nebude vyhověno, ve lhůtě 15 dnů bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Odvolání spolu se spisovým materiálem bude předloženo nadřízenému orgánu, kterým je podle ustanovení § 20 odst. 5 zákona ministr zdravotnictví.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti

Stížnost na postup při vyřizování žádosti je oprávněn podat žadatel,

  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v ustanovení § 6 zákona,
  2. kterému po uplynutí lhůty 15 dnů nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informací.

Stížnost je nutno podat písemně ve lhůtě do 30 dnů na adrese ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo předloží stížnost spolu se spisovým materiálem ministru zdravotnictví, jakožto nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti samo zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Přehled lhůt