Výzva pro žadatele o poskytnutní státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2020

Vytvořeno: 30. 8. 2019 Poslední aktualizace: 15. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje v souladu s § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále „o rozpočtových pravidlech“)

Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci dotačního programu MZ Národní program řešení problematiky HIV/AIDS na rok 2020 (dále jen „Výzva“) 
Kód výzvy „NPŘP HIV/AIDS 2020“

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám 4, 128 01 Praha 2

Termíny výzvy:

Datum vyhlášení Výzvy:                                30. 8. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí:                     31. 8. 2019

Datum ukončení příjmu žádostí:                    30. 9. 2019

Kontaktní místo pro podávání žádostí o dotaci:

Žádost se podává ve třech tištěných vyhotoveních zkompletovaných se všemi přílohami (jeden originál a dvě označené kopie, každá kopie musí obsahovat vše, co originál, tzn. i kopie musí obsahovat všechny povinné dokumenty, přílohy, samostatné listy apod.) a v elektronické verzi (ve formátu .doc nebo .docx; a  xls nebo xlsx) v případě použití jiného formátu musí být elektronická verze vždy v editovatelné formě) zaslané na CD nebo na flash disku (USB) se všemi požadovanými náležitostmi dle Čl. 7 Metodiky, a to ve lhůtě dle odst. (3) Čl. 6 Metodiky         .

  1. osobně:

    v úředních hodinách na podatelnu MZ (nejpozději dne 30. 9. 2019).

  2. poštou na adresu:  

Ministerstvo zdravotnictví ČR
P.O. BOX 81
odbor ochrany veřejného zdraví
oddělení podpory zdraví
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2

(Platí razítko České pošty na obálce nejpozději ze dne 30. 9. 2019. Obálka musí být označena textem „PROJEKTY ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY HIV/AIDS 2020“

  1. datovou schránkou MZ: pv8aaxd

Datovou schránkou může žadatel podat svou žádost se všemi přílohami pouze v případě, že je vlastníkem elektronického podpisu a současně musí do stanoveného termínu odeslat poštou dvě tištěné kopie zřetelně označené, identické s originálem Žádosti včetně příloh, které byly zaslány datovou schránkou a dále elektronickou verzi Žádosti včetně příloh na CD nebo na flash disku (USB) ve formátu .doc nebo .docx; a .xls nebo .xlsx, v případě použití jiného formátu, musí být elektronická verze vždy v editovatelné formě na výše uvedenou adresu Ministerstva zdravotnictví dle Čl. 7 Metodiky.         

Pravidla pro podávání žádostí o dotaci a pro poskytnutí dotace:

Podrobné informace vztahující se k vypracování žádostí o dotaci jsou blíže uvedeny v dokumentu „Metodika k podání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví, NÁRODNÍ PROGRAM ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY HIV/AIDS na realizaci projektů řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2020 na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (dále jen „Metodika“), která je nedílnou součástí této Výzvy. Metodika včetně příloh je k dispozici na webovém portálu MZ www.mzcr.cz, podrobněji v sekci: Dotace – Státní rozpočet 2020 – Odbor ochrany veřejného zdraví – Národní program řešení problematiky HIV/AIDS.

Věcné zaměření a priority Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS

Program je určen oprávněným žadatelům o dotaci (Čl. 5 Metodiky) na podporu aktivit, které mají edukační a intervenční charakter se zaměřením na primární prevenci nemocí a zdravotních rizik se současným zaměřením na podporu a posilování zdraví, zabývají se aktivitami na snížení rizik vzniku a dalšího šíření HIV infekce v cílové populaci (zejména dospívající a mladiství, muži mající sex s muži, osoby poskytující placené sexuální služby), a to prostřednictvím podpory realizace preventivních programů na řešení problematiky HIV/AIDS v  České republice. Podporovány budou konkrétní neinvestiční projekty s jasně definovanými cíli, které budou mít kladný a praktický dopad na snížení rizik vzniku a dalšího šíření HIV infekce v cílové populaci.

Žádost se vypracovává vždy na konkrétní projekt v rámci priorit a tematických modulů Metodiky:

Modul č. 1 – Zajištění a propagace anonymního a bezplatného testování na HIV infekci (s případným vyšetřením zaměřeným na diagnostiku i jiných sexuálně přenosných onemocnění) spolu se zajištěním souvisejícího poradenství.

Modul č. 2 – Preventivní edukační a intervenční aktivity zaměřené na prevenci HIV/AIDS a jiných sexuálně přenosných onemocnění u cílové populace (zejména muži mající sex s muži, dospívající a mladiství, osoby poskytující placené sexuální služby), a to s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

Žádosti musí být předloženy v souladu:

  • s Národním programem řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období 2018 – 2022 schváleným usnesením vlády ČR ze dne 29. listopadu 2017 č. 389;
  • s dokumentem Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí schváleným usnesením vlády ČR ze dne 8. ledna 2014 č. 23;
  • s platnými Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy pro rok 2020;
  • se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“).

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou:

1. Nestátní neziskové organizace:

a) Spolky, (dříve občanská sdružení) přeměněné dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb. a nově vznikající od 1. 1. 2014;

b) Ústavy, dříve občanská sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, které byly přeměněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nově vznikající
od 1. 1. 2014.

c) Obecně  prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně přeměněných občanských sdružení podle zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, vzniklé do 31. 12. 2013.

d) Účelová zařízení registrovaných církví  a náboženských společností  zřízených  podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

2. Organizační složky zřízené územním samosprávným celkem (krajem, obcí).

3. Právnické osoby zřízené podle zvláštního zákona (vysoké školy).

Žadatelé musí mít sídlo na území České republiky, nesmí být v likvidaci, v úpadku, v hrozícím úpadku a dále proti nim nesmí být vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odstranění vad Žádosti, doložení dalších podkladů a úprava Žádostí

V případě, že Žádost o poskytnutí dotace bude trpět vadami specifikovanými v Metodice, nebude poskytovatel vyzývat žadatele o dotaci k odstranění vad. Dotační řízení bude v případě, že žádost trpí vadami, zastaveno usnesením dle ust. § 14j odst. 4 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlech.

Poskytovatel může v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve smyslu ust. § 14k odst. 3 o rozpočtových pravidlech.

Poskytovatel může v průběhu řízení doporučovat žadateli o dotaci úpravu Žádosti ve smyslu ust. § 14k odst. 4 o rozpočtových pravidlech, lze-li předpokládat, že upravené Žádosti bude zcela vyhověno. V případě, že žadatel vyhoví tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou Žádost.

Zánik žadatele o dotaci

Zemřel-li žadatel o dotaci, nebo zanikl-li žadatel o dotaci přede dnem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, poskytovatel řízení zastaví.

Postup v případě, že Žádost o dotaci byla zcela nebo zčásti zamítnuta

Žádostí o poskytnutí dotace, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, se poskytovatel nebude znovu zabývat. Postup dle ust. § 14p rozpočtových pravidel je vyloučen.           

Obsah Žádosti o poskytnutí dotace – další podklady nutné pro rozhodnutí poskytovatele:

Obsah žádosti o dotaci včetně povinných příloh je podrobně uveden v Metodice (Čl. 6 a Čl. 7), která je nedílnou součástí této Výzvy.

Kontaktní osoba:

Kontaktní osobou dotačního programu MZ je Jana Lanžová, odbor ochrany veřejného zdraví, oddělení podpory zdraví, tel. 224 972 911, e-mailová adresa: jana.lanzova@mzcr.cz.

 

Přílohy