Výzva na dofinancování projektů podpořených a předložení projektů nových v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2016

Vytvořeno: 3. 6. 2016 Poslední aktualizace: 3. 6. 2016

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR) – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví zveřejňuje Výzvu na dofinancování projektů podpořených a předložení projektů nových v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2016.

V tomto kole budou dofinancovány neinvestiční projekty, které byly již podpořeny v  rámci dotačního řízení pro rok 2016, a to do výše původně požadované dotace nebo účelového navýšení příspěvku event. do max. výše 70 % z celkových neinvestičních nákladů projektu.

V tomto kole budou dále podpořeny nové neinvestiční projekty primární prevence HIV nákazy, které budou zaměřeny především na změnu rizikového chování nejrizikovějších skupin s prioritním dopadem na mládež, skupinu MSM i zdravou populaci. Projekty musí být zaměřeny zejména na zvyšování zdravotní gramotnosti a informovanosti o rizicích a prevenci HIV nákazy, na medializaci prevence. Mohou být zaměřeny i na rozšíření nabídky a možností vyšetřování a testování na HIV protilátky a na aktivity vedoucí k odhalení dosud neznámých HIV pozitivních osob vč. propagace všech těchto aktivit.

Požadavky na dofinancování podpořených projektů i projektů nově podaných v rámci dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2016 se řídí schválenou Metodikou pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2016, kterou naleznete na webových stránkách MZ ČR (www.mzcr.cz) v sekci Občan/Pacient – Dotace – Státní rozpočet 2016 – Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví – Národní program řešení problematiky HIV/AIDS nebo níže v příloze.

Není možné žádat dofinancování aktivit v rozsahu, který byl již jednou předložen dotačního řízení pro rok 2016. Dofinancování je možné pouze na základě návrhu na rozšíření rozsahu, aktivit či výstupů projektu a takovýto požadavek je třeba řádně odůvodnit. Výdajové položky, které v platném Rozhodnutí nebyly povoleny, nebo byly pro nadhodnocení poníženy, nesmí být v rámci tohoto dofinancování podpořeny či navýšeny (viz Poznámka Rozhodnutí a Schválená dotace/účelové navýšení, str. 2). Přednostně budou k dofinancování projektů podpořeny aktivity zaměřené na rozšíření možnosti vyšetření a testování HIV infekce (s důrazem především na skupinu MSM) a preventivní aktivity pro změnu rizikového chování nejrizikovějších skupin.

Žádost o dofinancování podpořených projektů musí obsahovat:

 • průvodní dopis;
 • vyplněný formulář „Žádost o dofinancování projektu podpořeného neinvestiční dotací/účelovým navýšením příspěvku ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 v rámci dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2016“ Žádost předložte ve třech vyhotoveních (1 originál a 2 kopie) + v elektronické verzi (tzn. na CD ve formátu doc nebo docx, v případě použití jiného formátu musí být vždy v editovatelné formě). Formulář Žádosti naleznete níže v příloze.

Žádost o podporu nových projektů musí obsahovat:

 • vyplněný formulář „Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2016“. Žádost předložte ve třech vyhotoveních (1 originál a 2 kopie) + v elektronické verzi (tzn. na CD ve formátu doc nebo docx, v případě použití jiného formátu musí být vždy v editovatelné formě).
 • Povinné přílohy dle typu žadatele, které je nutno k Žádosti přiložit, a to ke každému pare, jsou specifikovány na str. 4 Metodiky pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2016. Formulář Žádosti + povinné přílohy naleznete níže v příloze.

Termín pro zaslání navýšeného projektu s průvodním dopisem s žádostí a nebo nové žádosti je středa 22. června 2016 (platí razítko pošty na obálce nejpozději ze dne 22. června 2016). Podání je v daném termínu možno doručit i osobně v úředních hodinách podatelny MZ ČR. Pozdní podání bude důvodem k vyřazení Žádosti.

Výsledky řízení budou zveřejněny na webových stránkách MZ ČR (www.mzcr.cz) v sekci Občan/Pacient – Dotace – Státní rozpočet 2016 – Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví – Národní program řešení problematiky HIV/AIDS. – Výsledky výběrového řízení.

Na poskytnutí dotace z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS není právní nárok.

Průvodní dopis s Žádostí nebo Žádost novou s povinnými přílohami doručte na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2

 

Obálku označte heslem „PROJEKTY PREVENCE HIV/AIDS 2016 – dofinancování“ nebo „PROJEKTY PREVENCE HIV/AIDS 2016 – nový projekt“.

 

Přílohy:

Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2016.

Žádost o dofinancování:

 • Formulář Žádost o dofinancování projektu na realizaci projektu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2016.

   

Žádost o podporu nového projektu:

 

 • Formulář část A a B Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2016.
 • Seznam kódů okresů a krajů ČR.
 • Formulář Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace.
 • Formulář Souhlas žadatele se zveřejněním dokumentů a údajů dle zákona č. 218/2000 Sb., ve  znění pozdějších předpisů.

 

V případě Vašich dotazů je kontaktní osobou pro dotační program:

Jana Lanžová

Ministerstvo zdravotnictví ČR

odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

tel.: 224 972 911, e-mail: jana.lanzova@mzcr.cz

 

 

 

 

Přílohy