Výzva k zasílání nominací do panelů Agentury pro zdravotnický výzkum ČR

Vytvořeno: 30. 5. 2023 Poslední aktualizace: 30. 5. 2023

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do odborných hodnotících panelů (dále jen „panely“) Agentury pro zdravotnický výzkum ČR  (dále jen „AZV“), která je organizační složkou státu v přímé působnosti MZ a zajišťuje činnosti související se zabezpečením veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s „Koncepcí zdravotnického výzkumu do roku 2030“, schválenou usnesením vlády č. 1050 ze dne 14. prosince 2022, „Programem na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026“, schváleným usneseními vlády č. 171 ze dne 11. března 2019, a novým „Programem na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030“, který byl schválen usnesením vlády č. 199 ze dne 22. března 2023, bylo pro potřeby veřejných soutěží ustaveno těchto 10 panelů:

P01     Metabolické a endokrinní choroby

P02     Choroby oběhové soustavy

P03     Nádorové choroby

P04     Neurovědy a duševní zdraví

P05     Poruchy imunity a infekční choroby

P06     Poruchy orgánové funkce a úrazová a intenzivní medicína

P07     Věkově specifické skupiny chorob

P08     Biomedicínské technologie

P09     Preventivní medicína a ošetřovatelství

P10     Muskuloskeletální medicína 

Dle Statutu AZV členy panelů jmenuje předseda AZV na návrh předsednictva AZV, které vybírá z návrhů MZ a odborné veřejnosti. Členové panelů jsou vybíráni tak, aby byly pokud možno proporcionálně zastoupeny všechny dotčené specializace a jednotlivé typy subjektů výzkumu, s přihlédnutím k dalším aspektům, zejména regionálním, etickým a k hledisku genderovému. Povinností člena panelu bude osobní účast na jednáních a aktivní podílení se na procesech hodnocení návrhů projektů a financovaných projektů. Jedná se o odpovědnou a časově náročnou činnost.

V případě nutnosti obměny členů panelů v další veřejné soutěži budou tito noví členové vybíráni z Vašich návrhů. Současné obsazení panelů naleznete na internetové adrese http://www.azvcr.cz/o-azv-cr/organizacni-struktura/panely-azv-cr.

Předsednictvo AZV stanovilo jako podmínku při výběru vhodných kandidátů do panelů tato odborná kritéria:

  • H-index vyšší než 10 (v individuálních případech lze na základě oborové specifičnosti, nižšího počtu publikací, nicméně v časopisech D1, kde je kandidát prvním nebo korespondujícím autorem apod., připustit i nižší h-index, toto ovšem musí být u příslušného kandidáta zdůvodněno v příloze),
  • kandidát nesmí mít poslední publikaci v časopise s IF starší než 2 roky (tj. ne starší než z roku 2021),
  • s ohledem na dosavadní genderově nevyvážené složení panelů, prosíme, aby bylo při nominacích, při srovnatelné odborné kvalitě kandidátů, zvažováno i genderové hledisko.

Návrhy kandidátů se zasílají elektronickou cestou ve formě excelovské tabulky pro nominaci členů do panelů, kterou najdete v příloze. Všechny potřebné informace o jednotlivých kandidátech doplňte vždy do příslušného panelu dle specializace a ke každému kandidátovi přiložte ještě navíc jeho stručný životopis. Při výběru vhodného panelu se prosím řiďte jejich popsaným zaměřením. Počet návrhů do každého panelu není omezen.

Vyplněnou tabulku s návrhy souhrnně za celou Vaši instituci, včetně přiložených životopisů, zašlete prosím emailem na adresu veda@mzcr.cz, a to nejpozději do 16. června 2023.

Přílohy