Výzva k výběru expertních hodnotitelů pro hodnocení kvality projektů

Vytvořeno: 5. 12. 2019 Poslední aktualizace: 5. 12. 2019

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje Výzvu k výběru expertních hodnotitelů za účelem evaluace kvality projektů předkládaných do Výzvy č. 1 Duševní zdraví dětí a Výzvy č. 2 Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci Programu Zdraví financovaného z EHP fondů 2014-2021.

Program Zdraví je z pozice zprostředkovatele programu řízen Ministerstvem financí a z pozice odborného partnera programu se na implementaci programu podílí rovněž Ministerstvo zdravotnictví, které je mimo jiné odpovědné za zajištění hodnotícího procesu včetně sestavení databáze expertních hodnotitelů.

Podmínkou pro zařazení do databáze expertních hodnotitelů je minimálně 5 let praxe v dané oblasti zaměření výzvy a prokazatelné zkušenosti s hodnocením projektů. Hodnotitel zároveň nesmí být v pracovněprávním vztahu s žadateli a nesmí se podílet na přípravě ani zpracování žádostí v dané programové oblasti, pro kterou bude zajišťovat hodnocení kvality žádostí.

Externí hodnotitel musí splňovat požadavky, kterými vyloučí střet zájmu. Za střet zájmů se považuje situace, kdy osoba zapojená do hodnotícího procesu má přímé nebo nepřímé zájmy, jež jsou nebo se jeví jako neslučitelné s nestranným a/nebo objektivním výkonem funkcí souvisejících s hodnotícím procesem. Tyto zájmy se mohou týkat ekonomických zájmů, politické či národnostní spřízněnosti, rodinných či citových vazeb, jiných společných zájmů s žadatelem nebo jeho partnerem či jakýchkoli jiných zájmů, jež mohou ovlivnit nestranný a objektivní výkon povinností osoby zapojené do hodnotícího procesu.

Oblasti, které budou předmětem hodnocení kvality projektů, vychází ze zaměření výzev. Podrobnější popis zaměření výzev je uveden v příloze č. 2.

Hodnocení jednotlivých Žádostí je ohodnoceno částkou 5.000 Kč včetně DPH za žádost.

Hodnocení projektových žádostí by mělo probíhat na přelomu dubna/května 2020

Pokud byste měl/a zájem stát se expertním hodnotitelem, zašlete nám prosím vyplněnou Žádost o zaregistrování do databáze hodnotitelů (příloha č. 1) společně se svým profesním životopisem obsahujícím rovněž informaci o zkušenosti s hodnocením projektů. Kopii vyplněné a podepsané žádosti zašlete nejpozději do 15. 1. 2020 na email Matous.Duraj@mzcr.cz a v kopii na Petr.Cermak@mzcr.cz.  

O vašem zařazení do databáze hodnotitelů včetně následujících kroků Vás budeme dále informovat.

Další informace o jednotlivých Výzvách naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde nebo na stránkách Fondů EHP a Norska https://www.eeagrants.cz/cs/programy/zdravi.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na vedoucího oddělení finančních mechanismů Petra Čermáka (tel.: 224 972 860, email: Petr.Cermak@mzcr.cz).

 

Přílohy