Výzva k výběru expertních hodnotitelů pro hodnocení kvality projektů

Vytvořeno: 12. 11. 2020 Poslední aktualizace: 26. 2. 2021

Ministerstvo zdravotnictví poptává zájemce pro činnost expertního hodnocení Žádostí o grant předkládaných do výzev v programu Zdraví, který je podpořen z Fondů EHP 2014-2021. V rámci programu budou vyhlášeny tři výzvy na předkládání žádostí o grant v rámci tzv. Malého grantového schématu, a to výzva v oblasti „Zvýšení podpory duševního zdraví a pohody u dětí“, v oblasti „Prevence a včasná diagnóza neurodegenerativních onemocnění“ a v oblasti „Posílení role pacientů“.

Program Zdraví je z pozice zprostředkovatele programu řízen Ministerstvem financí a z pozice odborného partnera programu se na implementaci programu podílí rovněž Ministerstvo zdravotnictví, na které v rámci implementace tzv. Malého grantového schématu Ministerstvo financí delegovalo roli zprostředkovatele.

 Podmínkou pro zařazení do databáze expertních hodnotitelů je minimálně 5 let praxe v dané oblasti zaměření výzvy a prokazatelné zkušenosti s hodnocením projektů. Hodnotitel zároveň nesmí být v pracovněprávním vztahu s žadateli a nesmí se podílet na přípravě ani zpracování žádostí v dané programové oblasti, pro kterou bude zajišťovat hodnocení kvality žádostí.

 Externí hodnotitel musí splňovat požadavky, kterými vyloučí střet zájmu. Za střet zájmů se považuje situace, kdy osoba zapojená do hodnotícího procesu má přímé nebo nepřímé zájmy, jež jsou nebo se jeví jako neslučitelné s nestranným a/nebo objektivním výkonem funkcí souvisejících s hodnotícím procesem. Tyto zájmy se mohou týkat ekonomických zájmů, politické či národnostní spřízněnosti, rodinných či citových vazeb, jiných společných zájmů s žadatelem nebo jeho partnerem či jakýchkoli jiných zájmů, jež mohou ovlivnit nestranný a objektivní výkon povinností osoby zapojené do hodnotícího procesu.

Oblasti, které budou předmětem hodnocení kvality projektů, vychází ze zaměření výzev. Podrobnější popis zaměření výzev je uveden v příloze č. 2.

Hodnocení jednotlivých Žádostí je ohodnoceno částkou 4.000 Kč včetně DPH za žádost.

Hodnocení projektových žádostí by mělo probíhat na přelomu března/dubna 2021.

Pokud byste měl/a zájem stát se expertním hodnotitelem, zašlete nám prosím vyplněnou Žádost o zaregistrování do databáze hodnotitelů (příloha č. 1) včetně vyznačení oblastí, ve kterých máte o hodnocení žádostí zájem a disponujete potřebnou odbornou expertízou. Společně s vyplněnou žádostí je nezbytné zaslat Váš profesní životopise obsahující rovněž informaci o zkušenosti s hodnocením projektů. Kopii vyplněné a podepsané žádosti zašlete nejpozději do 31. 1. 2021 na email Matous.Duraj@mzcr.cz a v kopii na Petr.Cermak@mzcr.cz.   

O vašem zařazení do databáze hodnotitelů včetně následujících kroků Vás budeme dále informovat.

Další informace o jednotlivých Výzvách naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR https://mzd.gov.cz/category/evropske-fondy/evropsky-hospodarsky-prostor-a-norske-fondy/ehp-a-norske-fondy-2014-2021/vyzvy-ehp-a-norske-fondy-2014-2021/ nebo na stránkách Fondů EHP a Norska https://www.eeagrants.cz/cs/programy/zdravi.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na vedoucího oddělení finančních mechanismů Petra Čermáka (tel.: 224 972 860, email: Petr.Cermak@mzcr.cz).

Přílohy