Výzva k předložení žádosti o investiční dotaci v rámci Programu „Podpora rozvoje přístupnosti a zkvalitňování zdravotních služeb“ pro podprogram č. 335 712 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních lázní“

Vytvořeno: 8. 11. 2022 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR

vyhlašuje

v souladu s § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Rozpočtová pravidla“)

Výzvu k předložení žádosti o investiční dotaci v rámci Programu č. 335 710 „Podpora rozvoje přístupnosti a zkvalitňování zdravotních služeb“ pro podprogram č. 335 712 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních lázní“ (dále jen „podprogram“).

Podporovaná aktivita podprogramu vychází ze stávajícího stavu materiálně technické základny státních lázní a potřeby jejich technického zhodnocení, modernizace zdravotnických provozů příp. jejich dostavby, rekonstrukce a obnovy venkovních prostorů, strojů a zařízení sloužící pro využití přírodních léčivých zdrojů. Technické zhodnocení bude realizováno u zařízení, jejichž technický stav neodpovídá současným požadavkům. Státní léčebné lázně Bludov mají jediný vrt s ověřeným přírodním léčivým zdrojem, který je již provozně nestabilní a neposkytuje tak dlouhodobou záruku provozu lázní, na kterém je léčebná činnost lázní Bludov závislá. Z tohoto důvodu je Výzva vyhlašována pro dobudování vrtu ve Státních léčebných lázních Bludov. Realizací bude dosažena vyšší kvalita poskytované zdravotní péče.

Základní údaje:

Identifikační číslo Programu: 335 710

Identifikační číslo podprogramu: 335 712

Finanční podmínky:

Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových nákladů.

Maximální výše dotace ze státního rozpočtu: 954,3 tis. Kč.

Časové nastavení:

Datum vyhlášení Výzvy: 7. listopadu 2022

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 7. listopadu 2022

Datum ukončení příjmu žádostí o dotaci: 31. prosince 2022

Realizace akce musí být ukončena nejpozději 31. prosince 2025

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Oprávněným žadatelem o dotaci jsou Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik.
 • Oprávněným žadatelem nemohou být osoby, které nejsou oprávněny účastnit se Výzvy nebo získat dotaci z důvodů právní nebo finanční nezpůsobilosti, tj. pokud:
 • jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • byl na ně vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
 • byla jim v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Oprávněný žadatel musí mít aktivní datovou schránku dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o dotaci

 • Žádosti o dotaci musí obsahovat údaje dle § 14 Rozpočtových pravidel a další přílohy a dokumenty, včetně investičního záměru, které jsou uvedené v Programu. 
 • Žádost o dotaci je možné podat:
  1. v listinné podobě
 • poštou na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 
 • osobně v úředních hodinách na podatelnu MZ ČR.

V případě podání Žádosti o dotaci v listinné podobě je nutné, aby Žádost byla podána v uzavřené obálce označené textem „Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních lázní“. Žádost musí být dále podána ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno je zkompletovaným originálem se všemi povinnými přílohami. Druhý je identickou kopií s označením KOPIE. Současně musí být k Žádosti o dotaci přiloženy všechny dokumenty v elektronické verzi (CD/DVD/USB).

 1. datovou schránkou: ID datové schránky MZ ČR: pv8aaxd; Identifikační číslo organizace: 00024341.
 2. elektronicky na adresu elektronické podatelny MZ ČR – adresa elektronické podatelny: mzcr@mzcr.cz. V předmětu zprávy je nutné uvést označení: „Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních lázní“. Zpráva musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.
 • Dnem přijetí Žádosti o dotaci se rozumí den podání na MZ ČR nebo den předání zásilky k poštovní přepravě autorizovanému poskytovateli služeb (poštovní razítko na obálce), případně den dodání datové zprávy do datové schránky MZ ČR nebo doručení elektronické zprávy na adresu elektronické podatelny MZ ČR.
 • V případě, že Žádost o dotaci nebyla podána ve lhůtě stanovené Výzvou k předkládání žádostí o dotaci, Poskytovatel zastaví v souladu s článkem 4) § 14j odst. a) Rozpočtových pravidel řízení o poskytnutí dotace Usnesením. 
 • Individuální konzultace před podáním Žádosti o dotaci (osobně na základě objednání nebo elektronicky) poskytne: MZ ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2. Email: efi@mzcr.cz, tel.: 224 972 628.
 • Žádost musí být vypracována v českém jazyce.
 • Na základě podání Žádosti o dotaci je zahájeno řízení o poskytnutí dotace.

 Řízení o poskytnutí dotace – posouzení žádosti o dotaci

 • Poskytovatel si vyhrazuje právo ve všech fázích řízení o poskytnutí dotace využít možnosti § 14k Rozpočtových pravidel, tj. vyzvat žadatele k odstranění vad Žádosti, doložení dalších podkladů a údajů a úpravu Žádosti.
 • V případě, že žadatel o dotaci není oprávněným žadatelem (případně nedoloží veškeré požadované doklady), Poskytovatel zastaví v souladu s odst. 4) § 14j Rozpočtových pravidel řízení o poskytnutí dotace Usnesením.
 • Žádost o dotaci, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze dle § 14p Rozpočtových pravidel novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. Takovému rozhodnutí může předcházet postup upravený v § 14k odst. 3 a 4 Rozpočtových pravidlech.
 • Dotace bude poskytována na základě rozhodnutí vydaného v souladu s § 14 a násl. Rozpočtových pravidel.
 • V řízení o poskytnutí dotace se nepoužije ustanovení § 37 odst. 3, § 41, § 45 odst. 2 a 4, § 71 odst. 3, § 80 odst. 4 písm. b) až d) a § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“).
 • Proti rozhodnutí poskytovatele není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu; tím není dotčena možnost přezkumu rozhodnutí ve správním soudnictví podle zákona č. 150/2002, soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Program „Podpora rozvoje přístupnosti a zkvalitňování zdravotních služeb“ je k dispozici zde.